velikost textu

Vývoj vegetace v okolí Roztok u Prahy z pohledu antrakologické analýzy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj vegetace v okolí Roztok u Prahy z pohledu antrakologické analýzy
Název v angličtině:
Anthracological perspective on vegetation history in Roztoky u Prahy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Prach
Vedoucí:
RNDr. Jan Novák, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.
Id práce:
186650
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antrakologie, vývoj vegetace, pravěk, půdní uhlíky, pedoantrakologie, Roztoky u Prahy
Klíčová slova v angličtině:
anthracology, vegetation history, prehistory, soil charcoal, pedoanthracology, Roztoky u Prahy
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá výzkumem vývoje lesa a jeho ovlivnění lidským osídlením během pravěku a raného středověku metodou analýzy půdních uhlíků neboli pedoantrakologie. Zabývá se lokalitou v historicky jednom z nejdéle osídlených území České republiky, Roztockým hájem u Roztok u Prahy ve středních Čechách. Pedoantrakologie poskytuje velmi lokální a lidským jednáním relativně málo ovlivněnou informaci o historické dřevinné vegetaci. Naproti tomu archeoantrakologie zkoumá uhlíky pocházející z archeologických výzkumů přímo z míst lidského osídlení. Jejich vznik je výrazně ovlivněn lidským jednáním a poskytují syntetický obraz o vegetaci širšího okolí zkoumané lokality. Porovnání výsledků těchto dvou přístupů je v případě Roztok možné díky dlouhodobému archeologickému výzkumu, ze kterého pochází již dříve analyzovaný a částečně publikovaný soubor uhlíků. Nově získaný pedoantrakologický soubor přináší detailnější prostorové měřítko, možnost zjištění vlivu lokálních podmínek a vzdálenosti od osídlení na historická druhová spektra, nebo možnost identifikace v archeoantrakologickém souboru nadhodnocených selektivně vybíraných druhů. Další částí práce je popis současné vegetace v okolí půdních sond a zjištění její případné návaznosti na historická uhlíková spektra. 4 půdní sondy poskytly uhlíkový soubor, jehož analýza byla sice zkomplikována nepříliš dobrým zachováním a vysokou mírou fragmentace uhlíků, ale je celkově poměrně druhově bohatý (17 taxonů). Dominantním taxonem celého souboru je dub, další v pořadí jsou borovice, jasan a habr, což nevybočuje se zjištění jiných výzkumů v regionu. Nízké hodnoty celkového množství uhlíků ukazují na velmi omezenou požárovou činnost v zachyceném období. Sondy vykazují podobnosti ve vývoji profilu, kdy obsahují zónu, ve které došlo ke změně dominantního zachyceného druhu a nárůstu celkového množství uhlíků. Vznik spodních vrstev profilů lze podle druhového složení hypoteticky připsat staršímu zemědělskému pravěku a změnu dominanty pak vysvětlit nárůstem lidského impaktu. Tento závěr částečně podpořilo i srovnání s archeoantrakologickým souborem. Chronologická rekonstrukce vývoje vegetace je zkomplikována absencí výsledků plánovaného radiokarbonového datování, které se nepodařilo obdržet včas. V otázce návaznosti uhlíkových spekter na současnou vegetaci byla zachycena výrazná diskontinuita. Klíčová slova: antrakologie, vývoj vegetace, pravěk, půdní uhlíky, pedoantrakologie, Roztoky u Prahy
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis researches forest history and human impact on it in prehistory and early Middle Ages by means of soil charcoal analysis, i.e. pedoanthracology. It focuses on a site called „Roztocký háj“ with long-term human settlement near Roztoky u Prahy in central Bohemia. Pedoanthracology brings information about past woody vegetation that is very local and without much anthropogenic influence. On the other hand, archeoanthracology focuses on charcoal originating from archeological excavations directly from human settlements. These charcoals are therefore formed by human behaviour and provide general view on woody vegetation in wider surroundings of the site. Comparing results of these two approaches in Roztoky is allowed by long-term archeological excavations. They provided previously analyzed and partially published charcoal dataset. Newly obtained pedoanthracological dataset brings finer spatial scale, allows to find out the effect of local conditions on the charcoal spectra and also allows identification of possible purposefully selected taxa in the archeoanthracological assemblage. Another part of this work describes present-day vegetation around the soil profiles and examines it’s possible continuity with the past vegetation. 4 soil profiles provided quite species-rich (17 taxa) charcoal assemblage which was quite difficult to analyze because of poor preservation and high fragmentation of the charcoal. Oak is the most dominant taxa followed by pine, ash and hornbeam. Generally low amounts of charcoal indicate very low fire activity in the captured period. Profiles show similarities in their develpoment with a zone indicating a shift in dominant taxa and increase in charcoal amount. Based on the taxa composition, the origin of the lower parts of the profiles can be attributed to older periods of agricultural prehistory and the shift in dominant species to increasing human impact. This conclusion was to some extent supported by comparison with the archeoanthracological dataset. Chronological reconstruction of the vegetation history is complicated due to absence of planned radiocarbon dating which we were unable to obtain on time. Striking discontinuity was found between present-day vegetation and charcoal spectra. Keywords: anthracology, vegetation history, prehistory, soil charcoal, pedoanthracology, Roztoky u Prahy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Prach 2.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Prach 2.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Prach 397 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Prach 395 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Novák, CSc. 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. 152 kB