velikost textu

Etiopská migrace do Česka: genderové a integrační aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etiopská migrace do Česka: genderové a integrační aspekty
Název v angličtině:
Ethiopian migration to Czechia: gender and integration aspect
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Lasáková
Vedoucí:
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Andrea Svobodová
Id práce:
186649
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Etiopie, gender, integrace, migrace
Klíčová slova v angličtině:
Ethiopia, gender, integration, migration
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá integračním a genderovým aspektem etiopské migrace do České republiky. Důraz je kladen zejména na integraci Etiopanů v jednotlivých integračních dimenzích a na genderově podmíněné odlišnosti mužů a žen v rámci migračního procesu. Pro účely práce byl využit kvalitativní výzkum, konkrétně strukturované rozhovory s otevřenými otázkami. Hlavním cílem je zjištění, zda jsou Etiopané v České republice dostatečně integrovaní a zda rozdíly, které jsou jim z hlediska genderu přiděleny, ovlivňují jejich chování rámci migračního procesu. Na závěr dochází k propojení obou aspektů a zjištění, zda jsou rámci české společnosti více integrováni etiopští muži či etiopské ženy. Klíčová s
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis examines the integration and gender aspect of Ethiopian migration to the Czech Republic. The emphasis is particularly put on the integration of Ethiopians in individual dimensions of integration and gender based differences of men and women within the migration process. For this purpose was used the qualitative research, namely structured interviews with open questions. The main aim is finding, if the Ethiopians are sufficiently integrated in the Czech Republic and if differences, which are allocated to them from the point of view of gender, influence their behaviour within migration process. Finally, two aspects are connected and it is possible to see if the Ethiopian men or Ethiopian women are more integrated within czech society. Keywords: Ethiopia, gender, integration, migration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Lasáková 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Lasáková 410 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Lasáková 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Lasáková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Janská, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Andrea Svobodová 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 153 kB