velikost textu

Izotopový profil jedinců se známou osteobiografickou dokumentací a jeho využití pro studium minulých populací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Izotopový profil jedinců se známou osteobiografickou dokumentací a jeho využití pro studium minulých populací
Název v angličtině:
Isotopic profile of individuals with known osteobiographic documentation and its use for a study of past populations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Gréta Grendelová
Vedoucí:
Mgr. Sylva Kaupová
Oponent:
Mgr. Hana Brzobohatá
Konzultant:
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Id práce:
186641
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práca sa venuje vplyvu biologických, socioekonomických, environmentálnych, a predovšetkým fyziologických a patofyziologických faktorov na izotopové pomery δ13C a δ15N kostného kolagénu jedincov s kompletnou osteobiografickou dokumentáciou. Doposiaľ bola izotopová analýza využívaná k rekonštrukciu stravy minulých populácií, bez uvažovania nad vplyvom nevýživových faktorov. Cieľom práce je popísať vplyv spomínaných faktorov na izotopové hodnoty uhlíka a dusíka v kostnom tkanive jedincov. Materiál bol podrobený analýze stabilných izotopov. V práci bol analyzovaný kostný kolagén rebier a stehenných kostí 45 jedincov (27 mužov a 18 žien), ktorí boli členmi niekoľkých spríbuznených rodín a obývali územie Českej republiky počas 19.-21. storočia. Vekové rozpätie súboru bolo 20-90 rokov. Pre správnu interpretáciu výsledkov bol analyzovaný i referenčný súbor zložený z ôsmich vzoriek rôznych druhov zvierat. V diplomovej práci boli preukázané signifikantné izotopové rozdiely medzi rodinami s odlišným sociálnym statusom. Jedinci s vyšším postavením vykazovali vyššie hodnoty δ15N. Dátum úmrtia jedinca sa tiež odrazil na izotopových hodnotách, neskôr žijúci jedinci vykazovali mierne znížené hodnoty δ15N, čo môže byť spôsobené zmenou životného prostredia. Vek dožitia, zdravotný stav ani tehotenstvo u žien nemali preukázateľný efekt na izotopové hodnoty v kostnom kolagéne študovaných jedincov. Rozdiel medzi chronickým ochorením a náhlym úmrtím nemal vplyv na izotopové hodnoty uhlíka ani dusíka. Výsledky diplomovej práce preukázali, že izotopové hodnoty uhlíka a dusíka skôr odrážajú environmentálne a socioekonomické vplyvy a stravu jedinca, ako zdravotný stav organizmu. Kľúčové slová: analýza stabilných izotopov, osteobiografický profil, obmena kolagénu, rýchlosť remodelácie, patofyziologické faktory
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the influence of biological, socioeconomic, environmental and also physiological and pathophysiological factors on isotopic ratios of δ13C and δ15N bone collagen of individuals with complete osteobiographic documentation. So far, isotope analysis has been used to reconstruct the diet of past populations, without considering the effect of non- nutritive factors. The aim of this work is to describe the effect of these factors on isotopic values of carbon and nitrogen in bone tissue of individuals. The material was processed by the stable isotope analysis. The bone collagen of ribs and femurs of 45 individuals (27 males and 18 females) who were members of several related families and occupied the territory of the Czech Republic during 19th-21st century was analysed. The age range of the subjects was 20-90 years. For correct interpretation of the results, a reference set consisting of eight samples of different animal species was analysed. Significant isotope differences between families with different social status have been demonstrated in this thesis. Individuals with higher status showed higher δ15N values. The year of death of the individual was also reflected in isotopic values, and later living individuals showed slightly reduced δ15N, which may be due to environmental change. The age, health, or pregnancy in females did not have a demonstrable effect on isotopic values in bone collagen of subjects. The difference between chronic disease and sudden death did not affect the isotopic ratios of carbon or nitrogen. The results of the diploma thesis showed that the isotopic ratios of carbon and nitrogen reflect the environmental and socioeconomic impacts and the diet of the individual, rather than the health status of the organism. Key words: stable isotope analysis, an osteobiographic profile, bone collagen, collagen turnover, pathophysiological factors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Gréta Grendelová 3 MB
Stáhnout Příloha k práci Gréta Grendelová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Gréta Grendelová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Gréta Grendelová 263 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Sylva Kaupová 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Brzobohatá 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 154 kB