velikost textu

Inženýrskogeologické poměry v trase vybraných zářezových úseků dálnice D7 mezi Prahou a Louny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inženýrskogeologické poměry v trase vybraných zářezových úseků dálnice D7 mezi Prahou a Louny
Název v angličtině:
Engineering geological conditions of selected route cuts on the D7 highway between Prague and Louny
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Kupa
Vedoucí:
Mgr. Jiří Rout
Oponent:
Mgr. Jan Král
Id práce:
186609
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Inženýrskogeologické poměry vybraných zářezových úseků dálnice D7 mezi Prahou a Louny. Cílem diplomové práce je zhodnotit inženýrskogeologické poměry vybraných zářezových úseků dálnice D7 a navazující silnice I. třídy I/7 na trase mezi Prahou a Louny, resp. mezi silničními km 9 a 49. V zářezových úsecích liniových staveb se v důsledku mnoha vlivů vyskytují významné inženýrskogeologické jevy, které v mnoha případech komplikují údržbu a nepříznivě ovlivňují provoz na komunikaci. V rámci práce byla provedena archivních rešerše mapových, geologických, projektových a elektronických podkladů, na jejímž základě byla zpracována obecná charakteristika zájmového území. Byly popsány geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry, včetně ovlivnění území historickou báňskou činností, svahovými deformacemi i antropogenní činností. Průběžně byla prováděna terénní rekognoskace a geologická dokumentace zářezových úseků včetně dostupných výchozů. Byl zpracován obecný popis jednotlivých zářezových úseků a podrobná inženýrskogeologická dokumentace vybraných úseků, která zahrnuje také zpracování charakteristických inženýrskogeologických řezů. Výsledky diplomové práce je možné dále využít při optimalizaci návrhu zářezových úseků v obdobných poměrech, pro návrh sanačních opatření a v některých případech také jako podklad pro rozšíření zářezových úseků v rámci transformace silnice I. třídy na dálnici D7.
Abstract v angličtině:
Abstract Engineering geological conditions of selected road cuts of the D7 highway between Prague and Louny. The aim of the thesis is to evaluate the engineering geological conditions of selected cut sections of the D7 highway and the continuing road I/7 on the track between Prague and Louny, respectively between road kilometers 9 and 49. Due to many influences, there are significant engineering geological phenomenom occurring in the line sections of line constructions, which in many cases have an adverse effect on the maintenence of road and traffic. In the framework of this thesis archive research of geological map, project and electronic materials were done, on the basis of which the general characteristic of the territory of interest were processed. Geomorphological, geological and hydrogeological conditions were described, influencing by historical mining, slope deformations and antropogenic activity were included. Field reconnaissance and geological documentation of cut sections including available outcrops were continuously conducted. General description of individual cut sections and detailed engineering geological documentation of selected sections was elaborated. Documentation also includes the processing of characteristic engineering geological sections. The results of the diploma thesis could be further used for theoptimalisation of cut sections in similar areas, proposal of remediation measures and in some cases also as a basis for the extension of cut sections within the transformation of the first class road to the D7 highway.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Kupa 5.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Kupa 63.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Kupa 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Kupa 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Rout 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Král 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 152 kB