velikost textu

Hodnotenie súčasnej azylovej a integračnej politiky Slovenska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnotenie súčasnej azylovej a integračnej politiky Slovenska
Název v češtině:
Hodnocení současné azylové a integrační politiky Slovenska
Název v angličtině:
Assessment of the contemporary asylum and integration policy in Slovakia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Weberová
Vedoucí:
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Id práce:
186608
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Globální migrační a rozvojová studia (NGMRS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
azyl, integrácia, politiky, diskurz, štátna sféra, mimovládna sféra
Klíčová slova v angličtině:
asylum, integration, policies, discourse, state sector, non-governmental sector
Abstrakt:
Abstrakt Azylová a integračná politika sú dôležitými súčasťami migračnej politiky štátu. Jednak z ich samotnej podstaty, nakoľko sa zaoberajú medzinárodnou ochranou a začleňovaniu cudzincov do spoločnosti. V práci je však naznačené, že fungovanie týchto politík môže mať vplyv nie len na to, ako prebiehajú azylové či integračné procesy po príchode cudzincov na územie krajiny, ale do určitej miery aj na to, kto do krajiny prichádza. To môže byť medzi iným ovplyvnené tým, ako je daná krajina na základe svojich politík vnímaná a teda či ju budú ľudia považovať za vhodné „útočisko“ a budú v nej chcieť žiadať o azyl. Okrem toho však môžu vlády krajín napríklad určovať to, koľko ľudí na ich územie príde na základe rozličných relokačných mechanizmov. Na to, aby sme pochopili vplyv a fungovanie azylovej a integračnej politiky je potrebné preskúmať ich rôzne roviny: diskurz, politiku na papieri a politiku implementovanú v praxi. Práca popisuje, ako sa tieto roviny navzájom ovplyvňujú. Skúmanie týchto troch rovín politík je v súčasnosti zaujímavé preto, že fenomén migrácie na Slovensku ešte pred niekoľkými rokmi nebol pre verejnosť významný, no v roku 2015 sa s vrcholením tzv. migračnej krízy táto téma stala aj na Slovensku jednou z najpodstatnejších a to napriek tomu, že počty ľudí, ktorí na Slovensko prichádzali boli dokonca nižšie ako v období tesne pred touto krízou. Práca popisuje to, ako odborníci, ktorí na Slovensku pôsobia v štátnom či mimovládnom sektore hodnotia migračnú politiku Slovenska – predovšetkým jej azylovú a integračnú zložku, pričom predmetom hodnotenia je tak ich oficiálna deklarovaná podoba, ako aj reálna implementácia. Reflektujú tiež prudký nárast záujmu o túto tému a to, či a ako pôsobil na tvorbu a realizáciu politík – s prihliadnutím na to, že téma migrácie je na Slovensku vnímaná vo všeobecnosti skôr negatívne. Na základe realizovaných rozhovorov možno zhodnotiť, že vplyv diskurzu bol vnímaný ako zásadný hlavne vo fáze implementácie politík. Napriek tomu boli identifikované aj také súčasti politík, ktoré diskurzom ovplyvnené nie sú, napríklad proces rozhodovania o udelení medzinárodnej ochrany. V súvislosti s tvorbou a realizáciou azylovej a integračnej politiky sa ukázalo ako problematické hlavne to, že migrácia a jej súčasti nemajú na Slovensku jednotné inštitucionálne zastrešenie, čo v mnohých ohľadoch znemožňuje či minimálne komplikuje implementáciu politík a dosahovanie stanovených cieľov.
Abstract v angličtině:
Abstract Asylum and integration policies are important components of a country's migration policy. Firstly because of their very nature, as they deal with international protection and integration of foreigners into society. However, as it is indicated in this thesis, the functioning of these policies may affect not only how asylum or integration processes are taking place after the foreigners cross the country´s borders but it may to some extent influence who comes into the country. This can be caused by how the country is perceived and whether people will consider it a suitable "refuge" and seek asylum there. Also, governments can determine how many people will come to their territory based on various relocation mechanisms. In order to understand the impact and functioning of asylum and integration policies, it is necessary to explore their different levels: discourse, policy on paper and its real implementation. This thesis describes how these levels interact and influence each other. Studying these three policy lines is especially interesting today because the phenomenon of migration was not significant for the public in Slovakia until a few years ago, but in 2015, with the culmination of the so-called migration crisis, it became one of the most important issues in Slovakia, despite the fact that the number of people arriving to Slovakia was even lower than in the period just before this crisis. The thesis describes how Slovak experts working in the state or non-governmental sector assess the migration policy of Slovakia - in particular its asylum and integration components, the subject of the assessment being their officially declared form as well as the real implementation. They also reflect a sharp increase in interest in this topic and whether and how it affected policy making and implementation - considering that migration is perceived generally negatively in Slovakia. On the basis of the interviews conducted, it can be concluded that the impact of the discourse was perceived as crucial mainly during the policy implementation phase. Nonetheless, some elements of policies that are not affected by the discourse have also been identified, such as the decision-making process on granting international protection. As for creation and implementation of asylum and integration policies, it may be considered particularly problematic that migration and its components do not have a single umbrella institution in Slovakia, which in many ways makes it difficult to implement policies and achieve the stated objectives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Weberová 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Weberová 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Weberová 205 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Janská, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Salim Murad, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 152 kB