velikost textu

Genderová analýza vývoje ženských hrdinek v animované tvorbě Walta Disneyho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderová analýza vývoje ženských hrdinek v animované tvorbě Walta Disneyho
Název v angličtině:
Gender analyse of female heroes developement in Walt Disney animation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Daňková
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Id práce:
186606
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
archetyp, Laura Mulvey, Annis Pratt, feministická filmová kritika, filmová narativní analýza, archetypální femininita
Klíčová slova v angličtině:
archetype, Laura Mulvey, Annis Pratt, feminist film criticism, film narrative analysis, archetypal feminity
Abstrakt:
Abstrakt: V diplomové práci se zabývám analýzou příběhů a narativu ve vztahu k tematice genderu. Této analýze pak primárně podrobuji animovanou pohádku Kráska a zvíře studia Disney. V první části se zabývám obecným teoretickým základem pro svou práci a nejdůležitějšími autory a autorkami v této oblasti. Částečně se také dotýkám témat archetypů a logocentrismu. Základ však tvoří literární a filmové feministické teorie a koncept mýtu krásy. V praktické části podrobně analyzuji jednotlivé scény pohádky Kráska a zvíře. Využívám zde poznatky z teoretické části a ukazuji, jak může vypadat nápadný i jemný vliv androcentrické kultury na formu i obsah vypravovaného příběhu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis addresses analysis of stories and narrative in relation to the subject of gender. This analysis primarily deals with fairy tale The Beauty and the Beast by Disney. The first part is about general theoretical basis for my thesis and about the most important authors in this field. Archetypes and logocentrism topics are dealt with partially as well. The foundations of the first part are however literary and motion-picture feministic theories, also the concept of the myth of beauty. In the practical part sequences of the The Beast and the Beauty are studied. Findings described in theoretical part is utilized here and the marked and subtle influence of androcentric culture on style and content of the story is shown.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Daňková 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Daňková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Daňková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Věra Sokolová, Ph.D. 152 kB