velikost textu

Praxis pietatis haereticorum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Praxis pietatis haereticorum
Název v češtině:
Náčrt vnitřního života českých kacířů před vydáníním Tolerančního patentu a v prvním desetiletí existence tolerančních církví
Název v angličtině:
A sketch of the inner life of Czech heretics before the Edict of Toleration and during the first decade of the existence of Toleration Churches.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Macek, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Pavel Filipi
Oponenti:
Ladislav Beneš, Dr.
doc. PhDr. Eva Melmuková
Id práce:
18656
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra praktické teologie (27-PT)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Systematická a praktická teologie (SPT)
Přidělovaný titul:
Th.D.
Datum obhajoby:
10. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Práce se ve třech sondách do lokalit pozdějších evangelických sborů Horní Vilémovice, Velká Lhota u Dačic a Soběhrdy pokouší o rekonstrukci víry, myšlení, zbožnosti a vnitřního života, prameny doložených skupin českých a moravských tajných evangelíků 18. století – tedy o vylíčení praxis pietatis haereticorum. Popisuje kontury fungování jejich společenství včetně rodové i lokální kontinuity „kacířství“. Snaží se rekonstruovat způsoby předávání svědectví o „jiném“ rozměru (způsobu) křesťanské víry, než byl ten, jenž předkládala římskokatolická církev, jejíž byli tajní evangelíci členové. Potvrzuje vedle osobního svědectví velkou roli knih v procesu katecheze a udržení „kacířské“ víry i promísení reformačního a římskokatolického ve spiritualitě tajných a tolerovaných evangelíků. Všímá si stop diakonické realizace kryptoprotestantského společenství. Charakterizuje několik typů shromáždění, které sloužily k posílení (víry i života) jednotlivých tajných evangelíků. A nakonec systematizuje jejich výpovědi o obsahu víry. Zároveň si klade otázky po, zda je možné, případně za jakých podmínek, označit societu tajných evangelíků za církev – chce tak být příspěvkem k diasporní theologii. Tajné evangelictví je součástí identity českých evangelíků, proto práce usiluje posloužit integrační činnosti, jež je součástí utváření identity, a zároveň nabídnout příběh k inspiraci. Za metodu zpracování bylo zvoleno vyprávění. Způsob pokládání otázek je ovlivněn německým prakticko-theologickým konceptem „žitého náboženství“.
Abstract v angličtině:
SUMMARY The three studies contained in this dissertation attempt to sketch out the praxis pietatis haereticorum, i.e. to reassemble the faith, thinking, piety, and inner life of documented groups of Czech and Moravian secret Protestants of the 18th century in the villages of Horní Vilémovice, Velká Lhota u Dačic, and Soběhrdy. The work describes the modus operandi of their communities, including the family and local continuation of “heretical life”. It attempts to reassemble the means of bearing (and passing on the) witness to a “different” dimension (way) of Christian faith compared to that of the Roman Catholic Church, which the secret Protestants were members of. It confirms that – beside personal witness – books played an important role in the process of catechesis and maintaining of the “heretical” faith. Furthermore, the work presents diaconal expressions of the crypto-Protestant community, it characterizes several types of congregation gatherings that served to strengthen the (faith and life of) individual secret Protestants, and finally systematizes their testimonies of the content of faith. In addition, the possibility of designating the society of secret Protestants as a church is explored, thus contributing to the Diaspora theology. Secret Protestantism is part of the Czech Protestants’ identity, therefore, the work strives to serve the integration process, which is part of the formation of every identity, and to present a stimulating story. Narration has been chosen as the primary working style, the way of asking questions is influenced by the German practical-theological concept of “lived religion”.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Macek, Th.D. 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Macek, Th.D. 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Macek, Th.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ladislav Beneš, Dr. 812 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Melmuková 812 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 812 kB