velikost textu

Dokumentování ošetřovatelské péče na standardním oddělení interního typu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dokumentování ošetřovatelské péče na standardním oddělení interního typu
Název v angličtině:
Keeping records about nursing care at medical department
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Monika Pitthardová
Vedoucí:
PhDr. Marie Zvoníčková
Oponent:
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D.
Id práce:
186551
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práce je zaměřena na charakteristiky, účel a zásady vedení zdravotnické dokumentace. V teoretické části jsou popsány dílčí činnosti vedení záznamů ošetřovatelského procesu v praxi. Praktická část je rozdělena na dvě kapitoly. Obsahem první části je shromáždění informací o způsobu vedení dokumentace od roku 1976 do roku 2010. Druhá část se věnuje kvalitativnímu šetření formou etnografického výzkumu. Pro sbírání dat byla zvolena metoda přímého pozorování sester na oddělení neurologie v oblastní nemocnici. Pozornost byla zaměřena na měření časové náročnosti při vedení administrativních úkonů. Cílem práce bylo zjistit časovou náročnost při vedení dokumentace v jednotlivých činnostech, tedy jaká část pracovní doby je věnována vedení administrativy. Zjištěné údaje mohou přispět k dalšímu vývoji zdravotnické dokumentace. Klíčová slova Činnost všeobecné sestry, administrativa ve zdravotnictví, ošetřovatelská dokumentace.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is focused on the characteristics, purpose and principles of medical documentation. The theoretical part describes the partial activities of keeping records of the nursing process in practice. The practical part is divided into two chapters. The content of the first part is collection of informations about possibilities of keeping the documentation from 1976 to 2010. The second part deals with qualitative research in the form of ethnographic research. For the collection of data, was chosen the method of direct observation of the nurses from the department of neurology at the regional hospital. The attention was focused on measuring the time consuming of administrative tasks. The aim of the thesis was to find out the time-consuming task of keeping the documentation in the individual activities, what part of the working time is devoted to the administration. The data found may contribute to further development of medical documentation. Keywords General nurse aktivity, health administration, nursing documentation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Pitthardová 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Pitthardová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Pitthardová 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Zvoníčková 441 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. 731 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB