velikost textu

Dokumentování ošetřovatelské péče na standardním oddělení interního typu se zaměřením na časovou náročnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dokumentování ošetřovatelské péče na standardním oddělení interního typu se zaměřením na časovou náročnost
Název v angličtině:
Keeping records about nursing care at standard medical unit
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iva Vacková
Vedoucí:
PhDr. Marie Zvoníčková
Oponent:
Mgr. Martina Kolářová
Id práce:
186549
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE V této bakalářské práci se autorka zaměřuje na sledování dokumentování činnosti sester a množství provedených zápisů, které musí sestra během jedné směny provést. Cílem této práce bylo zjistit, co vše sestra zaznamenává, jaké druhy formulářů vyplňuje a kolik času stráví zápisem do dokumentace. Teoretická část je věnována zdravotnické dokumentaci a následně dokumentaci vedené ve zdravotnickém zařízení, kde probíhalo pozorování a odběr dat. Empirická část je věnována formě zápisu a doplněná příklady zápisu s naměřenou dobou trvání. Cílem etnografického výzkumu bylo porozumět činnostem a důvodům, které sestry vedou k těmto zápisům. Klíčová slova: dokumentace při příjmu, druhy dokumentace, informování nemocného, ošetřovatelství, všeobecná sestra, příjem nemocného, záznam péče, zdravotnická dokumentace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor’s thesis studies the documentation activities of nurses and the quantity of entries they have to record during a single shift. The aim of the work is to detail what types of records nurses make, what kind of forms they fill in, and how much time they spend doing documentation. The theoretical part focuses on medical documentation and on the documentation kept in the health care facilities where the observations were made and the data was collected. The empirical part describes the format of record entries and provides example entries with measurements of the time spent recording them. The aim of the ethnographic research was to understand the activities and reasons that lead nurses to make these entries. Keywords: general nurse, medical care, medical documentation, admission documentation, types of medical documentation, informing patients, nursing, admission of the patient, medical record
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iva Vacková 8.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iva Vacková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iva Vacková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Zvoníčková 619 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Kolářová 969 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB