velikost textu

Stevia rebaudiana – využití v potravinářství a farmacii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stevia rebaudiana – využití v potravinářství a farmacii
Název v angličtině:
Stevia rebaudiana – food and pharmaceutical industry applications
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Matěj Rücker
Vedoucí:
Ing. Martin Drastík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Id práce:
186531
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
steviové glykosidy, steviosid, medicína, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl
Klíčová slova v angličtině:
steviol glycosides, stevioside, medicine, pharmaceutical industry, food industry
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Student: Matěj Rücker Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Drastík, Ph.D. Název diplomové práce: Stevia rebaudiana – využití v potravinářství a farmacii Tato práce se ve své první části zabývá popisem rostliny a obsahovými látkami, mezi nejdůležitější patří steviolglykosidy, především steviosid a rebaudiosid A. V následující kapitole je hodnocena toxicita a bezpečnost, což přímo souvisí s možností využití stévie a steviolglykosidů v potravinářské a farmaceutické praxi. V další části je diskutováno využití v potravinářství, přičemž není ani opomenuta stávající legislativa a je nastíněna škodlivost rafinovaného cukru. Použití ve farmacii není tak rozšířené, proto se tato kapitola zabývá především účinky steviolglykosidů. Stevia rebaudiana Bertoni a steviolglykosidy mají velký potenciál nahradit cukr a další sladidla. Díky svým blahodárným účinkům se těší velkému zájmu výzkumníků, a proto se v blízké budoucnosti můžeme těšit na jejich rozšířené využití jak ve farmacii, tak v potravinářství. Klíčová slova: steviolglykosidy, steviosid, rebaudiosid A, cukr, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Matěj Rücker Supervisor: Ing. Martin Drastík, Ph.D. Title: Stevia rebaudiana – food and pharmaceutical industry applications The first part of this thesis deals with the description of the plant and its substances, the most important are steviolglycosides, especially stevioside and rebaudioside A. In the following chapter, the toxicity and safety are evaluated, which is directly related to the use of stevia and steviolglycosides in food and pharmaceutical practice. In the next part, the utilization in the food industry and connected legislation is described. The harmfulness of the refined sugar is outlined as well. Application in the pharmacy is not so widespread, therefore this chapter deals primarily with the effects of steviolglycosides. Stevia rebaudiana Bertoni and steviolglycosides have great potential to replace sugar and other sweeteners. Due to their beneficial effects, they are very popular among researchers, so we can look forward to their widespread application in food and pharmaceutical industry in the near future. Key words: steviolglycosides, stevioside, rebaudiosede A, sugar, pharmaceutical industry, food industry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Rücker 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Rücker 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Rücker 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Drastík, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 154 kB