velikost textu

Voltametrické chování a stanovení kyseliny indolmáselné a indoloctové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Voltametrické chování a stanovení kyseliny indolmáselné a indoloctové
Název v angličtině:
Voltammetric behaviour and determination of indole-3-butyric and indole-3-acetic acid
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nela Kohoutová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Oponent:
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Id práce:
186530
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V této práci bylo studováno voltametrické chování a stanovení kyselin indolmáselné a indoloctové s cílem pokusit se s využitím dekonvoluce stanovit obě látky vedle sebe. Jako první byla provedena měření s uhlíkovou pastovou elektrodou (CPE) v prostředí Brittonova-Robinsonova (BR) pufru o pH 2, 4, 6, 8, 10 a 12, během kterých však bylo zjištěno, že CPE není pro stanovování těchto látek vhodná, kvůli vzniku vedlejších píků, které pravděpodobně způsobovaly oxidační produkty studovaných kyselin. Pastová elektroda proto byla pro další měření nahrazena elektrodou ze skelného uhlíku. Vzhledem k záměru stanovovat studované látky společně, byl nakonec jako nejvhodnější elektrolyt zvolen 0,05M roztok kyseliny sírové o pH 1,2, jelikož v prostředí tohoto roztoku bylo dosaženo většího rozdílu mezi potenciály píků obou látek než při pH 2 v BR pufru. Proměřením kalibračních roztoků v rozmezí koncentrací 10 – 100 μmol·dm-3 byla potvrzena linearita proudové odezvy v závislosti na koncentraci studovaných látek. Zjištěné meze detekce pro obě látky byly v mikromolárních koncentracích. S využitím dekonvoluce se skutečně podařilo stanovit obě látky vedle sebe, avšak dosažené výsledky byly značně nepřesné, a to jak v připravených roztocích, tak v reálném vzorku.
Abstract v angličtině:
Abstract This work has been based on a study of voltametric behaviour and determination of indole-3-butyric and indole-3-acetic acid with aim to use deconvolution for determination of both substances simultaneously. First measurements were made using a carbon paste electrode in Britton-Robinson buffer in the pH of 2, 4, 6, 8, 10 and 12. However, CPE is not suitable for determination of such substances because of generation of side peaks, which were possibly the result of oxidation of products of these studied substances. The carbon paste electrode was therefore replaced by a glassy carbon electrode. Considering the aim to determine both substances simultaneously, the most effective electrolyte appeared to be a 0,05M solution of sulphuric acid (pH=1,2), because there was higher peak difference of both substances in this solution than in the BR buffer (pH=2). The linearity of current response on the concentration of studied substances was confirmed by measuring a series of calibration solutions (10 – 100 μmol·dm-3). Found limits of detection were in micromolar levels for both substances. With the use of deconvolution, both substances could indeed be simultaneously determined. However, achieved results were highly inaccurate, not only in prepared solutions, but also in real sample.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nela Kohoutová 632 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nela Kohoutová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nela Kohoutová 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 361 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB