velikost textu

Využití dramatické výchovy a osobnostně-sociálního rozvoje u dětí ve věku 5 – 7 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití dramatické výchovy a osobnostně-sociálního rozvoje u dětí ve věku 5 – 7 let
Název v angličtině:
Use of Drama Education and Personal-social Development with Children of age 5 - 7
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Fučíková
Vedoucí:
Mgr. Irena Holemá, Ph.D.
Oponent:
MgA. Alžběta Ferklová
Id práce:
186513
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dramatická výchova, osobnostně-sociální rozvoj, dítě ve věku 5 - 7 let, sociální a emoční zralost dítěte ve věku 5 - 7
Klíčová slova v angličtině:
Drama Education, Personal-social Development, Children of age 5 -7, Social and Emotional Maturity Children aged 5 – 7 years
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce řeší, zdali vhodně vytvořené lekce dramatické výchovy pomohou zlepšit sociální problém ve skupině dětí navštěvujících mateřskou školu. Jedná se o nepřijetí problematického chlapce skupinou. Jeho chování v ostatních dětech vyvolávalo strach. Cílem práce je zlepšit vzniklou situaci v kolektivu a to prostřednictvím lekcí dramatické výchovy se skupinou nejstarších dětí. K vyhodnocení cíle jsem použila reflexe z lekcí, pozorování, ale také dotazníkové šetření, jehož respondenti byli učitelé. Z dotazníků vyplynulo, že ke zlepšení situace a odbourání strachu došlo u většiny dětí ze skupiny. Ačkoli zde hrálo roli více faktorů jako dlouhá doba od adaptace chlapce a pedagogické intervence, osobní asistent chlapce a jiné. Výsledky této práce jsou důkazem toho, že dramatická výchova nejen rozvíjí osobnost a spojuje skupinu, ale její dopad je mnohem větší, než kam učitel dohlédne.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis is focusing on whether carefully planned drama lessons can improve a social problem in a group of children attending kindergarten. It describes a problem of non- acceptance of a problematic boy by his peers. His behaviour evokes fear in other children. The subject of this thesis is to improve the situation by means of drama lessons with a group of older children. To evaluate the goal, I used reflection from lessons, observations and also a questionnaire surveys in which teachers were the respondents. The outcome from the questionnaires were positive, the situation improved and the majority of children in the group lost their sense of fear towards the problematic child. Of course several additional factors played a role in his behaviour such as the total duration of the boy’s adaptation, pedagogical intervention, personal assistant to the boy, as well as others. The results of this work are clear evidence that dramatic education not only develops personality that helps bring together the group, but its impact is also much larger than teachers could imagine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Fučíková 1.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Fučíková 673 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Fučíková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Fučíková 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Holemá, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta MgA. Alžběta Ferklová 406 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB