velikost textu

Vliv imunosuprese na buněčnou terapii u myšího modelu Alzheimerovy choroby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv imunosuprese na buněčnou terapii u myšího modelu Alzheimerovy choroby
Název v angličtině:
The effect of immunosupression on cell therapy in mouse model of Alzeimer’s disease
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Roman Gajdoš
Vedoucí:
RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martina Chmelová, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
186512
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alzheimerova choroba, β amyloid, tau, mesenchymální kmenové buňky, imunosuprese, transgenní model, poruchy paměti
Klíčová slova v angličtině:
Alzheimer‘s disease, β amyloid, tau, mesenchymal stem cells, immunosuppression, transgenic model, memory deficit
Abstrakt:
Abstrakt Alzheimerova choroba je chronické, progresivní, neurodegenerativní onemocnění. Patří mezi nejčastější typ demence a ve světě bývá statisticky pátou příčinou mortality. Nejčastějšími morfologickými markery jsou nesolubilní β amyloidní plaky, hyperfosforylované tau proteiny a tvorba neurofibrilárních klubek. Mezi projevy této choroby patří amyloidová angiopatie, narušení synaptického přenosu neuronů a následná apoptóza, zhoršení kognitivních funkcí a atrofie mozku. Ze studií vyplývá, že podávání mesenchymálních kmenových buněk (MSC) má imunomodulační účinky a může redukovat tvorbu a ukládání β amyloidu, což může vést ke zlepšení kognitivních funkcí. V preklinických studiích, které jsou prováděny na transgenních myších a často využívají xenotransplantátů, je používána imunosuprese, která může mít řadu vedlejších pozitivních i negativních efektů a ovlivnit tak výsledky experimentu. Předmětem diplomové práce bylo zjistit, jaký vliv má imunosuprese na experimentální terapii MSC v různých časových etapách progrese AD (model 3xTg). Do jaké míry a při jakých kombinacích ovlivní efekt podaných buněk, délku jejich přežívání, mortalitu experimentálních zvířat a změny na buněčné úrovni. Rovněž jsme posoudíili, zdali je pro buněčnou terapii imunosuprese nezbytná. Naše výsledky ukázaly, že opakované podání MSC z Whartonova rosolu v kombinaci s imunosupresí nezvyšuje přežívání buněk v komorách hostitele, samotné buňky snížily tvorbu β amyloidních plaků u zvířat 9-12 měsíců starých a snížily výskyt TAU-5 proteinu u zvířat 13-15 měsíců starých. Tyto změny nevedly ke zlepšení paměti v Morrisově vodním bludišti. Dále jsme pozorovali vliv buněčné terapie i imunosuprese na expresi inhibičních synaptických markerů, zatímco celková synaptická denzita (PSD 95) a exprese excitačních synaptických markerů nebyla ovlivněna. Celková mortalita zvířat s imunosupresí byla 30-40 % a přestavuje pro transgenní zvířata zátěž, která není vyvážená lepšími výsledky. Klíčová slova: Alzheimerova choroba, β amyloid, tau, mesenchymální kmenové buňky, imunosuprese, transgenní model, poruchy paměti
Abstract v angličtině:
Abstract Alzheimer's disease is a chronic, progressive, neurodegenerative disease. It belongs to the most common type of dementia and worldwide it is statistically the fifth cause of mortality. The most common morphological markers are insoluble β amyloid plaques, hyperphosforylated tau proteins and formation of neurofibrilar tangles. Among the manifestations of the disease is amyloid angiopathy, synaptic transmission disorders and subsequent apoptosis, deterioration of cognitive functions and brain atrophy. Studies have shown that administration of mesenchymal stem cells (MSC) has an immunomodulatory effects and it can reduce the production and storage of β amyloid and thus improve cognitive functions. In preclinical studies, which are conducted in transgenic mice and often use xenografts, administration of immunosuppresion may lead to variety of positive or negative effects which can affect the results of the experiment. The subject of the master‘s thesis was to determine the effect of immunosuppression on experimental therapy with MSC in various time windows of AD progression (model 3xTg). At which scale and combination of immunosupression will influence the cell therapy's effects, the length of graft survival, mortality of experimental animals and changes at the cellular level. We have also assessed whether immunosuppression is essential for cell therapy. Our result showed that repeated administration of Wharton Jelly MSC in combination with immunosuppression did not increase cell survival in host ventricles, cells alone reduced β amyloid plaque formation in animals 9-12 months old and reduced incidence of TAU-5 protein in animals 13-15 months old. These changes did not improve memory in Morris Water Maze. Furthermore we observed the effect of cell therapy and immunosuppression on the expression of inhibitory synaptic density (PSD 95) and the expression of excitatory synaptic markers were not affected . The overal mortality of immunosuppressed animals was 30-40 % and represents a burden for transgenic animals that is not balanced by better results. Key words: Alzheimer‘s disease, β amyloid, tau, mesenchymal stem cells, imunosuppression, transgenic model, memory deficit
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Roman Gajdoš 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Roman Gajdoš 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Roman Gajdoš 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martina Chmelová, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 154 kB