velikost textu

Edukace pacientů s virovou hepatitidou C u vybraných rizikových skupin.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace pacientů s virovou hepatitidou C u vybraných rizikových skupin.
Název v angličtině:
Education of patients with hepatitis C in selected high - risk groups.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Gluzová
Vedoucí:
Mgr. Jana Holubová
Oponent:
MUDr. Vratislav Řehák
Id práce:
186503
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT VÝCHODISKA: Chronická hepatitida typu C je infekční virové onemocnění, které je v současné době příčinou významné morbidity a mortality u nás i ve světě. Skupinou nejvíce ohroženou tímto onemocněním jsou injekční uživatelé drog, u kterých je obzvlášť důležité podporovat motivaci a zvyšovat adherenci v léčbě. Jedním z postupů jak toho dosáhnout je správná a důkladná edukace pacientů. CÍLE: Hlavním cílem výzkumu bylo pomocí dotazníkového šetření zmapovat edukaci respondentů v léčbě virové hepatitidy C. Dalším cílem bylo vytvoření návrhu edukačního záznamu pro všeobecné sestry v hepatologické ambulanci na základě zjištěných skutečností. METODY: Pro kvantitativní výzkumné šetření byla použita metoda dotazníku. Dotazník byl určen pro pacienty soukromé hepatologické ambulance. VÝSLEDKY: Všichni pacienti byli edukováni ohledně léčby virové hepatitidy C, výpovědi se lišily pouze v tom, jakými tématy se edukace zaobírala a jakými ne. Obsah edukace byl pro 62 % pacientů dostačující, pro 62 % dotazovaných byla edukace srozumitelná a rozhovor s lékařem byl ideálním způsobem edukace u 68 % pacientů. Při další návštěvě hepatologické ambulance proběhla u 70 % dotazovaných reedukační edukace sestrou. Edukace poskytovaná zdravotníky trvala u 70 % respondentů do 30 minut, z toho u 24 % pacientů pouze 5–10 minut. ZÁVĚR: Všichni pacienti v průběhu zahájení léčby virové hepatitidy C, byli poučeni a informováni ohledně vybraných témat týkajících se léčby virové hepatitidy C. Většina pacientů byla s poskytnutými informacemi spokojena. KLÍČOVÁ SLOVA: Virová hepatitida C, léčba virové hepatitidy C, edukace, injekční uživatelé drog.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT BACKGROUND: Chronic hepatitis C is an infectious viral disease that is currently the cause of significant morbidity and mortality in our country and worldwide. The group most at risk of this disease are injecting drug users, where it is particularly important to support motivation and increase adherence in treatment. One way to do this is to properly and thoroughly educate patients. AIMS: The main objective of the research is to investigate the education of respondents in the treatment of viral hepatitis C by means of a questionnaire survey. A partial goal is to create a proposal for the education of nurses in the hepatitis clinic. METHODS: For the quantitative research, the questionnaire method was used. The questionnaire was designed for patients of a private hepatological clinic. RESULTS: All patients were educated about the treatment of viral hepatitis C, but different subjects were covered. The content of education was sufficient for 62 % patients, for 62 % was the education understandable. A conversation with the doctor was an ideal way of education for 68 % respondents. Upon another visit to the hepatological clinic, reeducation was done by a nurse in 70 % cases. Health education took 70 % of respondents within 30 minutes, of which 24 % only took 5-10 minutes. CONCLUSIONS: All patients during the initiation of treatment of viral hepatitis C were informed about selected topics related to the treatment. Most patients were satisfied with the information provided. KEYWORDS: Viral hepatitis C, treatment of viral hepatitis C, education, injecting drug users.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Gluzová 2.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Jana Gluzová 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Gluzová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Gluzová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Holubová 706 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Vratislav Řehák 733 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB