velikost textu

Hodnocení účinnosti kvarterních reaktivatorů acetylcholinesterasy in vivo.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení účinnosti kvarterních reaktivatorů acetylcholinesterasy in vivo.
Název v angličtině:
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the efficacy of quarternary acetylcholinesterase reactivators in vivo.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Mackurová
Vedoucí:
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Id práce:
186502
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
acetylcholinesterasa, reaktivator, mozek, Ellmanova metoda, spektorfotometrie
Klíčová slova v angličtině:
acetylcholinesterase, reactivator, brain, Ellman´s method,spectrophotometry
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Vypracováno na: Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Katedra toxikologie a vojenské farmacie Studentka: Michaela Mackurová Vedoucí práce: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Školitel-specialista: kpt. PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení účinnosti kvartérních reaktivátorů acetylcholinesterasy in vivo Nervově paralytické látky patří mezi organické sloučeniny fosforu a jsou velmi častou příčinou otrav v důsledku zneužití jako bojových plynů. Mohou být absorbovány různými cestami – inhalačně, enterálně nebo transdermálně. Problémem je nedostatečná účinnost terapie a stále neexistuje širokospektré léčivo proti různých organofosfátům pronikající do CNS. Cílem této práce bylo stanovit a porovnat účinek reaktivace nově připravených oximů K869 a K870 se zavedenými oximy K160 a HI-6 při intoxikaci sarinem. Pokus probíhal na samcích laboratorního potkana kmene Wistar. Hodnoty byly naměřeny spektrofotometricky metodou dle Ellmana. Výsledky byly následně vyhodnoceny v procentech reaktivace acetylcholinesterasy inhibované sarinem v krvi, mozku a bránici potkanů. Zjistili jsme, že K869 a K870 mají nižší schopnost reaktivace než současně používaný HI-6. Nově připravené oximy proto tedy nejsou vhodnější k terapii otravy sarinem než již zavedený standard.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Performed at: University of defence in Brno, Faculty of Military Health Sciences in Hradec Králové, Department of Toxicology and Military Pharmacology Student: Michaela Mackurová Leader of diploma thesis: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Supervisor: kpt. PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Title of diploma thesis: Evaluation of the efficacy of quarternary acetylcholinesterase reactivators in vivo NPL belongs to compounds of organic phosphorus and they are very common cause of poisoning as organophosphorus nerve agent. They can be absorbed by various routes - inhalated, ingest or by transdermal penetration. The problem is ineffective therapy and there is still no broad-spectrum reactivator able to efficiently restore AChE activity after intoxication by various organophosphates that will penetrates into CNS. The main aim of this experiment was to determine and compare the reactivating efficacy of two newly developed oximes K869 and K870 with commonly used oximes K160 and HI-6 against intoxication of sarin. The activity of reactivation was determined by standard spectrophotometric Ellman’s method with using male Wistar laboraty rats. The results were evaluated as percentage of reactivation acetylcholinesterase inhibited by sarin in rat’s blood, brain and diaphragm. In conlusion, we find out, that oximes K869 and K870 are less efficient in comparison with currently used HI-6. Therefore newly synthesized oximes cannot be recommended for the treatment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Mackurová 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Mackurová 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Mackurová 131 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB