text size

Využití Rivermead behaviorálního paměťového testu u pacientů po poškození mozku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Využití Rivermead behaviorálního paměťového testu u pacientů po poškození mozku
Titile (in english):
Clinical utility of Rivermead Behavioral Memory Test in Patients after Brain Damage
Type:
Diploma thesis
Author:
Klára Šimková
Supervisor:
Mária Krivošíková
Opponent:
Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.
Thesis Id:
186485
Faculty:
First Faculty of Medicine (1.LF)
Department:
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00640)
Study programm:
Specializations in Health Service (N5345)
Study branch:
Occupational Therapy (NBER)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
22/06/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
poškození mozku, poruchy paměti, personální ADL, FIM, RBMT-3
Keywords:
brain damage, memory impairment, personal ADL, FIM, RBMT-3
Abstract (in czech):
ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Jméno a příjmení: Bc. Klára Šimková Vedoucí práce: Mária Krivošíková, M.Sc. Oponent práce: Název diplomové práce: Využití Rivermead behaviorálního paměťového testu u pacientů po poškození mozku Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce bylo sledování vztahu mezi paměťovými funkcemi, měřenými Rivermead Behaviorálním paměťovým testem (RBMT-3), a jejich následným ovlivněním výkonu zaměstnávání v personálních ADL (pADL) u pacientů po poškození mozku. Dílčím cílem bylo zjistit, zda lze soběstačnost v personálních ADL predikovat z výsledků RBMT-3. Posledním dílčím cílem bylo vytvoření pracovní verze testu RBMT-3 a její překlad z originální anglické verze. Metodika: Výzkumný soubor se skládal ze 40 probandů (22 mužů a 18 žen) po prodělaném poškození mozku. Pro sběr dat byla využita pracovní verze Rivermead behaviorálního paměťového testu (RBMT-3) pro hodnocení úrovně paměťových funkcí, a FIM (verze 5.2) hodnotící úroveň výkonu zaměstnávání v personálních ADL (pADL). Verifikace hypotéz byla provedena pomocí korelační analýzy a korigovaným Spearmanovým korelačním koeficientem a p-hodnoty. Pro tento předvýzkum byla zvolena hladina významnosti α1 < 0,05 a α2 < 0,01. Výsledky: Předvýzkum nepotvrdil závislost mezi úrovní paměti měřené RBMT-3 a úrovní soběstačnosti měřené FIMem. P hodnota (p = 0,526) z testu závislosti dvou uvedených parametrů byla vyšší než zvolená hladina významnosti (0,526 > 0,05). Prediktivní validita RBMT-3 také nebyla prokázána, byla zjištěna vyšší p hodnota, než zvolená hladina významnosti. Závěr: Předvýzkum nepotvrdil přímou souvislost mezi úrovní paměťových funkcí a výkonem zaměstnávání v pADL. Předvýzkum dále nepotvrdil prediktivní validitu RBMT-3 ve vztahu k pADL. Pro ergoterapeuty je však zkoumání vztahu mezi úrovní paměťových funkcí a soběstačností nezbytné. Poruchy paměti mohou v různé míře ovlivňovat provádění běžných denních činností, ať už personálních nebo instrumentálních. Klíčová slova: poškození mozku, poruchy paměti, personální ADL, FIM, RBMT-3
Abstract:
ABSTRACT OF DIPLOMA THESIS Title of diploma thesis: Clinical Utility of Rivermead Behavioural Memory Test in Patients after Brain Damage Objective: The main goal of this diploma thesis was to monitor the relationship between memory functions measured by the Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT-3) and their subsequent influence on occupational performance in ADL (pADL) in patients after brain damage. The partial objective was to determine whether self-sufficiency in ADL can be predicted from RBMT-3 results. The last partial goal was to create a working version of the RBMT-3 and translate it from the original English version. Methods: The research group consisted of 40 probands (22 males and 18 females) after brain damage. For data collection, the Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT-3) for assessing the memory function level was used. FIM (version 5.2) was used for evaluating the level of occupational performance in ADL (pADL). Hypothesis verification was performed by correlation analysis and corrected Spearman's correlation coefficient and p-values. For this pre- research, the level of significance α1 < 0.05 and α2 < 0.01 was chosen. Results: The pre-research did not confirm the dependence between the RBMT-3 memory level and the level of self-sufficiency measured by FIM. The P value (p = 0.526) from the test of the two parameters was higher than the chosen significance level (0.526 > 0.05). The predictive validity of RBMT-3 has also not been demonstrated, a higher p value than the chosen significance level was found. Conclusion: The pre-research did not confirm the direct relationship between the memory function level and the level of self-sufficiency. The pre-research did not confirm the predictive validity of RBMT-3. For occupational therapists, however, it is necessary to examine the relationship between the level of memory functions and self-sufficiency. Memory impairments can affect varying degrees of day-to-day performance, whether personal or instrumental. Key words: brain damage, memory impairment, personal ADL, FIM, RBMT-3
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Klára Šimková 2.26 MB
Download Abstract in czech Klára Šimková 341 kB
Download Abstract in english Klára Šimková 116 kB
Download Supervisor's review Mária Krivošíková 3.97 MB
Download Opponent's review Mgr. Eva Bolceková, Ph.D. 5.47 MB
Download Defence's report doc. MUDr. Olga Švestková, PhD. 751 kB