velikost textu

Účinek metabolitu quercetinu na isolovaných potkaních arteriích.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinek metabolitu quercetinu na isolovaných potkaních arteriích.
Název v angličtině:
The effect of quercetin metabolite on the rat isolated arteries.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Simona Rudišarová
Vedoucí:
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Id práce:
186482
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
isolované aortální kroužky, flavonoidy, metabolity quercetinu
Klíčová slova v angličtině:
Isolated aortic rings, flavonoids, quercetin metabolites
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Simona Rudišarová Školitelka: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Název diplomové práce: Účinek metabolitu quercetinu na isolovaných potkaních arteriích Tato práce je věnována výzkumu působení flavonolu quercetinu a jeho vybraných metabolitů (kyseliny 3-(3-hydroxyfenyl)propionové a kyseliny 3-hydroxybenzoové) na cévy v in vitro podmínkách. Použita byla standardizovaná metoda isolované aorty potkana. Cílem bylo zjistit, jak látky na isolovanou aortu působí a zda je účinek účinného metabolitu závislý na přítomnosti endotelu v cévě. Po předchozí prekontrakci noradrenalinem byly do lázně k aortálním kroužkům přidávány jednotlivé koncentrace testovaných látek (konečné koncentrace v lázni byly od 10-7 do 10-3 M). Z naměřených hodnot byly pomocí softwaru S.P.E.L. Advanced Kymograph Software získány hodnoty EC50 (quercetin = 3,63 . 10-5 M, kyselina 3-(3-hydroxyfenyl)propionová = 3,21 . 10-6 M, kyselina 3-hydroxybenzoová = 4,38 . 10-5 M) a sestaveny odpovídající DRC křivky. S quercetinem a kyselinou 3-(3-hydroxyfenyl)propionovou byl pokus proveden ještě jednou, tentokrát však na cévě s mechanicky odstraněným endotelem. Z výsledků vyplývá, že nejúčinnější látkou ze tří testovaných je kyselina 3-(3-hydroxyfenyl)propionová, jejíž účinek je (na rozdíl od účinku quercetinu) závislý na přítomnosti endotelu v cévě. Nejmenší schopnost vasorelaxace pak vykázala kyselina 3-hydroxybenzoová.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Simona Rudišarová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of diploma thesis: The effect of quercetin metabolite on the rat isolated arteries This study is focused on the research of the effects of flavonol quercetin and its selected metabolites (3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid and 3-hydroxybenzoic acid) on blood vessels in vitro. A standardized method of an isolated rat aorta was used. The aim of this study was to find out how substances act on the isolated aorta and if the effect of the effective metabolite is dependent on the presence of the endothelium in the vessel. After precontracting with noradrenaline, individual concentrations of the test substances were added to the aortic ring bath (final concentrations in the bath ranging from 10-7 to 10-3 M). From the measured values EC50 values (quercetin = 3,63 . 10-5 M, 3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid = 3,21 . 10-6 M, 3-hydroxybenzoic acid = 4,38 . 10-5 M) were obtained and the corresponding DRC curves were constructed using S.P.E.L. Advanced Kymograph Software. The experiment was performed once again with quercetin and 3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid on the endothelium-denuded vessel. According to the results is 3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid the most effective substance of the three tested and its effect is (unlike the effect of quercetin) dependent on the presence of endothelium in the vessel. The lowest ability of vasorelaxation was shown by 3-hydroxybenzoic acid.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Rudišarová 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Rudišarová 422 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Rudišarová 421 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB