velikost textu

Ergoterapie v rámci interprofesní spolupráce v komunitní rehabilitaci osob po poškození mozku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ergoterapie v rámci interprofesní spolupráce v komunitní rehabilitaci osob po poškození mozku
Název v angličtině:
Occupational therapy within interprofessional collaboration in community - based rehabilitation for people after brain damage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Silvie Ptaková
Vedoucí:
Mgr. Anna Krulová
Oponent:
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Id práce:
186481
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ergoterapie, domácí prostředí, ADL, neurorehabilitace, interprofesní tým
Klíčová slova v angličtině:
occupational therapy, home environment, ADL, neurorehabilitation, interprofessional team
Abstrakt:
Abstrakt diplomové práce: Díky pokroku v urgentní a intenzivní medicíně, pacienti s těžkým dříve smrtelným poškozením mozku častěji přežívají. Avšak potýkají se s těžkými funkčními následky. V České republice je pro pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP) v akutní fázi zajištěna špičková péče, není však zajištěna dostatečná rehabilitace. V systému chybí kontinuita, což vede k neefektivním výstupům a ve výsledku k celkovému navýšení nákladů na léčbu. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit možnosti ergoterapeuta v rámci interprofesní spolupráce v komunitní rehabilitaci – myšleno v domácím prostředí klienta po poškození mozku. Poškození mozku lze rozdělit na získaná, vrozená, degenerativní a poškození vzniklá při porodu. Cílem bylo zjistit, jaké jsou základní problematické oblasti a nedostatky. Na podkladě zahraniční literatury a vlastní práce v týmu byly shrnuty výsledky, které mohou být podkladem ke vzniku doporučení směřujícím ke zlepšení této situace. Pro účely této práce bylo vybráno 5 osob se získaným poškozením mozku a 1 osoba s degenerativním onemocněním, žijících v domácím prostředí. Těmto osobám byla poskytnuta tříměsíční ergoterapeutická intervence, kdy ergoterapeut plnil úlohu case managera a spolupracoval s dalšími odborníky interprofesního rehabilitačního týmu. K objektivizaci ergoterapeutických intervencí bylo využito hodnocení prostřednictvím FIM (Funkční míry nezávislosti) a zhodnocení kvality života prostřednictvím dotazníku WHO DAS II. Dále pak bylo posouzeno, zda došlo k naplnění stanovených cílů. Z analýzy dat získaných během pravidelných návštěv v domácím prostředí klienta vzešlo šest kategorií vztahujících se k přínosu ergoterapie a interprofesní spolupráce v komunitní rehabilitaci osob po poškození mozku. Na základě těchto poznatků bylo možné navrhnout schéma ergoterapeutického procesu v oblasti interprofesní spolupráce v komunitní rehabilitaci. Klíčová slova: ergoterapie, domácí prostředí, ADL, neurorehabilitace, interprofesní tým
Abstract v angličtině:
Abstract: As a result of rapid development in Emergency Medicine and Intensive Care the patients with brain damage have better chances of surviving than they had in the past. However the survivors need to deal with severe loss of function and consequences resulting from that. An excellent primary care for patients who suffer from strok is provided in Czech Republic, the rehabilitation on the other hand is insufficient. The main problem is an absence of continuity of care which leads to aneffective outcomes and increase of total costs of treatment The purpose of this diploma theses was to evaluate the possibilities of occupational therapist of interprofessional collaboration in community based rehabilitation – in client´s home environment. There are several categories of brain damage including acquired brain injury, genetic brain disorders and brain damage acquired during labor. The goal was to detect basic deficient fields. Results of this thesis based on knowledge from foreign literature as well as own experiencis in the team. Results might be used as basis for designed guidelines to improve situation. One client with degenerative brain disorder and five with acquired brain injury which live in home environment were selected. Three months long therapy was provided to them, occupational therapist as case manager and he collaborate with other professionals of interprofessional rehabilitation team. FIM and WHO DAS II questionary were used fo objectivization. At the beggining of the interventions goals have been set and it was assessed wheter it was fulfilled. By analizing which were collected throughout the visits in the home environment six categories which apply on benefits of occupational therapy intervention and collaboration with interprofessional team were established. Based on these findings was possible to design the schema of occupational therapy proces within interprofessional collaboration in the community based rehabilitation. Key words: occupational therapy, home environment, ADL, neurorehabilitation, interprofessional team
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Silvie Ptaková 2.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Silvie Ptaková 222 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Silvie Ptaková 209 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Krulová 1.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. 750 kB