velikost textu

Ergoterapeutické hodnocení domácího prostředí osob se získaným poškozením mozku. Případová studie se zaměřením na facilitátory a bariéry dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ergoterapeutické hodnocení domácího prostředí osob se získaným poškozením mozku. Případová studie se zaměřením na facilitátory a bariéry dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Název v angličtině:
Occupational therapy evaluation of home environment of people with acquired brain injury. Case study focoused on facilitators and barriers according to the International Classification of Functioning, Disability and Health
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dorota Podzemná
Vedoucí:
Mgr. Anna Krulová
Oponent:
Bc. Jaromíra Uhlířová
Id práce:
186477
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
získané poškození mozku, hodnocení domácího prostředí, facilitátory, bariéry, MKF
Klíčová slova v angličtině:
acquired brain injury, home environment,facilitators, barriers, ICF
Abstrakt:
Abstrakt diplomové práce: Domácí prostředí by pro osobu s disabilitou mělo být přístupné, bezbariérové a bezpečné. Jednou z možností, jak tyto podmínky splnit, je nechat si prostředí zhodnotit ergoterapeutem. Evaluace domácího prostředí, navrhování potřebných úprav a doporučení kompenzačních pomůcek je nedílnou součástí oboru ergoterapie. Prostředí jako spolupůsobící faktor je popisováno také v Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví. Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě případové studie navrhnout hodnocení domácího prostředí osob se získaným poškozením mozku dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Dílčím cílem pak bylo identifikovat bariéry domácího prostředí, určit stávající facilitátory a eventuálně navrhnout další kompenzační pomůcky a úpravy v domácím prostředí k dosažení optimální soběstačnosti. Teoretická část je věnována získanému poškození mozku, Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví, problematice hodnocení domácího prostředí a hodnotícím nástrojům. Praktická část prostřednictvím případových studií zachycuje proces vytváření hodnotícího formuláře a popisuje intervence v domácím prostředí klientů. Výstupem praktické části je formulář pro hodnocení domácího prostředí dle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví a seznam nejčastějších facilitujících faktorů a bariér domácího prostředí klientů se získaným poškozením mozku. Klíčová slova: získané poškození mozku, hodnocení domácího prostředí, facilitátory, bariéry, MKF
Abstract v angličtině:
Abstract: Home environment should be accesible, barrier free and safe for people with disabilities. There is one possibility how to achieve these conditions the possibility is to let an occupational therapist to assess your home environment. The main parts of occupational therapy are: evaluation of home environment, suggesting of reconstrucitons needed and recommendations about helping aids. Environment is according to the International Classification of Functioning, Disability and Health one of the factors which are very important. The main goal of this diploma thesis was to design new evaluation of home environment of people with acquired brain injury made according to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Partial goals were: to identify barriers of home environment, to determine facilitators which are already existing and to suggest helping aids and reconstructions if it is necessary. All for achieving the best quality of self-sufficiency of client. Theoretical part is about acquired brain injury, International Classification of Functioning, Disability and Health, issues of evaluation of home environment and assessments which are already existing. Practical part describes the proces of creation of evaluation and intervetions in home environment. Both described by case studies. Outcome of practical part is new evaluation form of home environment made according to the International Classification of Functioning, Disability and Health and list of the most common facilitating factors and barriers in home environment of clients with acquired brain injuries. Key words: acquired brain injury, home environment,facilitators, barriers, ICF
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dorota Podzemná 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dorota Podzemná 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dorota Podzemná 169 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Krulová 952 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jaromíra Uhlířová 1.31 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. 750 kB