velikost textu

Změny koncentrací organického uhlíku v povrchových vodách v pramenných oblastech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny koncentrací organického uhlíku v povrchových vodách v pramenných oblastech
Název v angličtině:
Changes of organic carbon in surface waters in headwater areas
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavla Špringerová
Vedoucí:
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Id práce:
186468
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Celkový organický uhlík (TOC), rozpuštěný organický uhlík (DOC), změna klimatu, srážko-odtokový režim, rašeliniště
Klíčová slova v angličtině:
Total organic carbon (TOC), dissoved organic carbon (DOC), climate change, rainfall-runoff regime, peat bog
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá změnami v koncentracích organického uhlíku (OC) v povrchových vodách v pramenných oblastech. V teoretické části je uvedena rešerše domácí a zahraniční odborné literatury a studium aktuálních publikovaných výsledků výzkumu dané problematiky. Pozornost je dávána na hledání možných faktorů variability OC, zejména landcover a půdní prostředí. Základní část práce tvoří výzkum v experimentálních pramenných povodí KFGG, konkrétně na horní Vydře, Blanici a Rolavě. Cílem práce je objasnit vztahy mezi koncentracemi organických látek a odtokem s ohledem na hydrologické extrémy. Dále je studován vliv velikosti povodí a různého landcoveru na variabilitu koncentrací a vztah s dalšími ukazateli biogeochemismu. Vztah OC a průtoku je kladný a ve většině povodí silný nebo velmi silný. Nejslabší vztah byl monitorován na profilech s největším zastoupením rašelinišť v povodí. V těchto povodích byly největší průměrné koncentrace OC stanoveny na podzim, v povodích s menším zastoupením rašelinišť je to v létě. Analýza srážko-odtokových událostí potvrdila kladnou závislost OC a průtoku. Zpoždění maxima koncentrací OC za maximem průtoku se pohybuje v rozmezí 3:50-11:20. Vliv na vyplavování OC do povrchových vod a variabilitu jeho koncentrací má zejména zapojení různých vrstev rašeliny do odtoku dle výšky hladiny podzemní vody v rašeliništi a s tím spojené provzdušnění vrstev rašeliny a dostupnost organické hmoty. Klíčová slova: celkový organický uhlík (TOC), rozpuštěný organický uhlík (DOC), změna klimatu, srážko-odtokový režim, rašeliniště
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Diploma thesis is focused on changes of organic carbon (OC) in surface waters in headwater areas. Thesis is in its theoretical part focused on the literature study of currently published research results of the issue. The important part is finding the possible causes of OC variability, especially landcover and soil environment. The practical part is devoted to research in experimental basins of KFGG, namely in the upper Vydra, Blanice and Rolava. The aim of this work is to clarify the relationships between organic matter concentrations and discharge rates regarding to hydrological extremes. Furthermore, the influence of river basin size and various landcover and variability of concentrations and relationship with other indicators of biogeochemism is studied. The relationship between OC and discharge rate is positive and in most river basins strong or very strong. The weakest relationship was monitored on the profiles with the highest proportion of peatlands in the river basin. In these catchments, the highest average concentrations of OC were determined in autumn, in catchments with the lower proportion of peatlands it is in summer. Analysis of rainfall-runoff events confirmed the positive relationship of OC and discharge. The lag time of the maximum OC concentration beyond the maximum discharge rate is in the range 3:50-11:20. The OC leaching into surface waters and the variability of its concentrations is influenced mainly by the involvement of different peat layers in the outflow according to the groundwater level in the peat bog and the associated aeration of the peat layers and the availability of organic matter. Key words: total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), climate change, rainfall- runoff regime, peat bog
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Špringerová 8.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Špringerová 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Špringerová 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Libuše Benešová, CSc. 437 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 155 kB