velikost textu

Otázka nástupnictví Jakuba, vévody z Yorku, za vlády Karla II. Stuarta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Otázka nástupnictví Jakuba, vévody z Yorku, za vlády Karla II. Stuarta
Název v angličtině:
The Question of Succession of James, Duke of York, during the Reign of Charles II
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavla Chmelíková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Valkoun
Oponent:
PhDr. Pavel Vodička, Ph.D.
Id práce:
186467
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Anglie|17. století|Karel II. Stuart|Jakub II. Stuart|vylučovací krize|vylučovací parlament|papeženecké spiknutí
Klíčová slova v angličtině:
England|17th century|Charles II. Stuart|James II. Stuart|exclusion crisis|exclusion parliament|Popish Plot
Abstrakt:
Abstrakt: Tato diplomová práce se bude zabývat především 70. a 80. léty 17. století v Anglii. V tomto období vlády Karla II. Stuarta se dostává do popředí otázka nástupnictví, která vyvrcholila až v tzv. Vylučovací krizi v letech 1679–1681. Diplomová práce se pokusí nastínit v sedmi kapitolách, zahrnujících úvod a závěr, vývoj nástupnické krize spojené s osobou Jakuba, vévody z Yorku. První část práce se zaměří na období před Vylučovací krizí a vyzdvihne především důležité momenty, jako bylo schválení Zákona o zkoušce či Papeženecké spiknutí. Další část diplomové práce se bude zabývat samotným obdobím krize až do rozpuštění posledního vylučovacího parlamentu v Oxfordu v roce 1681 a porážky whigovské strany. Poslední kapitola poté celou problematiku uzavře rokem 1685, tedy smrtí Karla II. Stuarta a nástupem Jakuba II. na anglický trůn.
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma thesis deals with 70s and 80s in 17the century in England. During this period of the reign of Charles II Stuart comes to the forefront the question of succession, which culminated in the so-called exclusion crisis (1679–1681). The thesis will try to outline in seven chapters, including the introduction and conclusion, the development of the crisis of succession associated with the person of James, Duke of York. The first part of the work will focus on the period before the exclusion crisis and will highlight important moments such as the approval of the Test Act or the Popish Plot. Another part of the thesis will deal with the period of crisis itself until the dissolution of the last Exclusion Parliament in Oxford in 1681 and the defeat the Whig party. The last chapter will close the whole question of succession in 1685, the death of Charles II Stuart and the advent of James II to the English throne.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Chmelíková 898 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavla Chmelíková 5.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Chmelíková 204 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Chmelíková 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Valkoun 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Vodička, Ph.D. 389 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB