velikost textu

Práce s mapou v závislosti na matematických dovednostech žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce s mapou v závislosti na matematických dovednostech žáků
Název v angličtině:
Map use according to the students´ level of mathematical skills
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Švubová
Vedoucí:
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Lenka Havelková
Id práce:
186457
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy — Učitelství matematiky (UNZM15)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mapové dovednosti, matematické dovednosti, geografické vzdělávání, matematika
Klíčová slova v angličtině:
map skills, mathematical skills, geography education, mathematics
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se řadí mezi studie věnující se problematice mapových dovedností. Zaměřuje se na dovednost práce s tematickými mapami – konkrétně kartogramem a kartodiagramem – a hledá odpovědi na otázky ohledně míry vlivu matematických dovedností a znalostí právě na tyto mapové dovednosti. Hlavním cílem této práce je pomocí didaktického testu mapových a matematických dovedností podrobně prozkoumat korelaci těchto dvou proměnných a vliv úspěšnosti v dané matematické dovednosti v matematické části testu na úspěšnost v otázkách v mapové části testu tyto dovednosti využívající. V teoretické části práce byly podrobně analyzovány a vymezeny matematické dovednosti, které uživatel tematické mapy potřebuje pro správnou práci s ní. Vzhledem k tomu, že pro různé kartografické vyjadřovací metody jsou klíčové jiné matematické dovednosti, byl vytvořen podrobný seznam těchto dovedností pro čtyři nejvyužívanější vyjadřovací metody – metodou liniových znaků, plošných znaků, kartogram a kartodiagram. Hlavní část práce se potom věnuje plošnému testování mapových a matematických dovedností mezi žáky devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V mapové části test ověřuje čtení, analýzu a interpretaci kartogramu a kartodiagramu, v druhé části potom matematické dovednosti využívané při práci s těmito mapami. Závislost mapových dovedností na těch matematických se prokázala, silnější korelace byla potom zjištěna u dívek než u chlapců. Závislost úspěšnosti v mapových otázkách ověřujících dílčí matematickou dovednost na úspěšnosti této dovednosti v matematické části testu se prokázala u devíti z jedenácti zjišťovaných matematických dovedností. Klíčová slova mapové dovednosti, matematické dovednosti, geografické vzdělávání, matematika, kartogram, kartodiagram
Abstract v angličtině:
Abstract The presented diploma thesis belongs to studies that deals with map skills. This thesis focuses on thematic maps – namely the choropleth map and proportional symbol map – and research correlation between map skills and mathematical skills. The main aim is to research correlation between these two variables using didactic test. This thesis also researches the effect of success in a given mathematical skill in the mathematical part of the test on success rate in questions that examine that skill in the map part of the test. In the theoretical part of the thesis, the mathematical skills that are needed while working with maps were defined and analysed. Given that various mathematical skills are needed while working with various cartographic expression methods, detailed list of these skill has been developed for the four most widely used cartographic methods – flow map, area class map, choropleth map and proportional symbol map. The main part of the thesis is devoted to general testing of map and mathematical skills among pupils in the ninth grade of elementary schools and corresponding class of grammar schools. In the first part the test verified reading, analysing and interpretation of choropleth map and proportional symbol map, in the second part the mathematical skills used while working with these maps were tested. The correlation between mathematical skills and map skills has proven. The dependency has been slightly stronger among girls rather than boys. Dependency of the success in map questions verifying partial mathematical skill on the success of this skill in the mathematical part of the test were proven in nine out of eleven surveyed mathematical skills. Key words map skills, mathematical skills, geography education, mathematics, choropleth map, proportional symbol map
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Švubová 2.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Švubová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Švubová 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 558 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 152 kB