velikost textu

Magnetická stavba klastických sedimentů jako záznam sedimentárních procesů a tektonické deformace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magnetická stavba klastických sedimentů jako záznam sedimentárních procesů a tektonické deformace
Název v angličtině:
Magnetic fabric of detrital sediments as a record of depositional processes and tectonic deformation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Hladíková
Vedoucí:
Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Id práce:
186452
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Stavbu klastických sedimentárních hornin lze studovat analýzou jejich magnetických vlastností, především magnetické anizotropie. Anizotropie magnetické susceptibility (AMS) je metoda umožňující poměrně jednoduchým a rychlým způsobem získat informace o typu horninové stavby (primární nebo sekundární). Výsledky AMS silně závisí na magnetických vlastnostech horninotvorných minerálů a přednostní orientaci zrn. Přednostní orientace zrn může být kromě sedimentace ovlivněna post- depozičními diagenetickými procesy a v poslední řadě také tektonickou deformací, která původní sedimentární stavbu může úplně přetisknout. Metodu AMS jsem použila pro studium magnetické stavby 9 vzorků převážně jemnozrnných jezerních sedimentů z profilu Vrchlabí v severní části podkrkonošské pánve. Dominanují paramagnetické minerály jako původce magnetizace hornin, s možnou malou příměsí některých feromagnetických fází oxidů železa. V laminovaných kalovcích převažují depoziční magnetické stavby, které jsou zřejmě způsobené plochými zrny jílových minerálů usazujícími se vodorovně ze suspenze. Karbonátová poloha měřeného profilu vykazuje znaky inverzní magnetické stavby, což je v souladu s magnetokrystalinní anizotropií kalcitu. Magnetická stavba počátečních fází tektonického přetisku je pravděpodobně přítomná v některých vrstvách černých břidlic a prachovců a souvisí s pozdní deformací pánve. Pro zpřesnění nositelů magnetizace by bylo vhodné výzkum doplnit mikroskopií orientovaných výbrusů, případně vzorky podrobit RTG difrakční analýze.
Abstract v angličtině:
Abstract Fabric of sedimentary rocks can be studied by the analysis of magnetic properties, especially by magnetic anisotropy. Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) is a relatively easy and quick method capable to recognize the rock fabric (primary or secondary). The results of AMS are strongly dependent on magnetic properties of rock- forming minerals and their preferred orientation. The preferred orientation of grains develops by sedimentation, post-depositional diagenetic processes and eventually by tectonic deformation, which can totally overprint the primary structure in some cases. I applied AMS to study the magnetic fabric of fine-grained lacustrine sedimentary rocks from 9 different beds of Vrchlabí section, situated in the northern part of the Krkonoše Piedmont Basin. Paramagnetic minerals dominate the magnetic susceptibility, with possible small amount of ferromagnetic phases of some iron oxides. Most of the samples are laminated mudstones and they have depositional magnetic fabric carried by flat grains of clay minerals deposited horizontally from suspension. Carbonate bed shows signs of inverse magnetic fabric, which is in accordance to magnetocrystalline anisotropy of calcite. Magnetic fabric of early tectonic overprint, probably present in some black shale and siltstone beds, may be related to the late basin deformations. The microscopy of oriented polished sections and X-Ray diffraction analysis would be useful to better understand the magnetic carriers of studied rocks.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Hladíková 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Hladíková 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Hladíková 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Martínek, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr. 1.77 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. 154 kB