velikost textu

Obličejová atraktivita a její koreláty v mezikulturní perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obličejová atraktivita a její koreláty v mezikulturní perspektivě
Název v angličtině:
Facial attractiveness and its correlates in cross-culture perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Fiala
Vedoucí:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Tureček
Id práce:
186449
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Teoretická a evoluční biologie (NTEBI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
atraktivita, lidský obličej, důvěryhodnost, evoluční psychologie
Klíčová slova v angličtině:
attractiveness, human face, trustworthiness, evolutionary psychology
Abstrakt:
Dosavadní práce, které zkoumaly obličejovou atraktivitu, se zabývaly zejména vlivem fluktuační asymetrie, průměrovosti, maskulinity, femininity a barevnosti pokožky na hodnocení atraktivity. S jejich poznatky pracují mezikulturní studie. Odhalují, že lidé z různých oblastí upřednostňují jinou míru rozvoje pohlavně dvojtvárných znaků, např. v souvislosti se zdravotní a ekonomickou situací. Pomocí internetových dotazníků jsme provedli hodnotící studii. Využili jsme české (N = 100), íránské (N = 87) a turecké (N = 185) obličejové stimuly. Využili jsme hodnotitele obou pohlaví z těchto kultur. Sledovali jsme, zda všechny populace posoudí barevnost obličejů podobně a zda preferují podobný rozvoj pohlavně dvojtvárných znaků. Vedle toho jsme testovali, zda se v rámci těchto skupin liší poměr výšky k šířce obličeje (fWHR) mezi pohlavími. Zajímalo nás také, zda se populace liší v rozptylu barevnosti pokožky obličejů. Hodnotitelé všech populací považovali femininní ženy za atraktivní. Turci, Turkyně a Češky považovaly vnitropopulačně za atraktivní maskulinnější a průměrovější muže. Íránky považovaly za atraktivní průměrovější íránské muže. Starší, atraktivnější a průměrovější čeští muži byli podle Češek maskulinnější. Atraktivnější, průměrovější a mladší české ženy byly podle Čechů femininní. Tmavší a starší íránští muži jsou maskulinnější dle Češek i Íránek. Za femininní byly Čechy i Íránci považovány atraktivnější Íránky a zároveň ty, které měly typicky ženský tvar obličeje. Průměrovější obličeje Turkyň jsou Turky považovány femininnější. Turečtí muži s typicky mužským tvarem obličeje byly Turkyněmi považováni za maskulinnější. fWHR je pohlavně dvojtvárnou mírou u Turků a u Čechů. Mezikulturní odlišnosti v rozptylu barevnosti pokožky jsou výrazné u mužských obličejů.
Abstract v angličtině:
Past studies, that studied facial attractiveness, focus mainly on fluctuating asymmetry, averageness, masculinity, femininity, and skin coloration influences on attractiveness assessment. Their findings have been used by intercultural studies. They have revealed that people from diverse areas prefer differential development of sexually dimorphic cues, according to, e.g. local health and economic situation. We have done an online questionnaire survey. We included Czech (N = 100), Iranian (N = 87) and Turkish (N = 185) facial stimuli and raters of both sexes. We have studied whether members of all the populations would utilize the facial colouration and sexual dimorphism cues in a similar way. We have also tested whether there were differences in the facial width to height ratio (fWHR) between the sexes in all the populations. We have also wondered if the populations differed in the variance of facial skin colouration. Raters from all the populations saw feminine women as attractive. Turks and Czechs found masculine men as attractive, while Iranian women found more average Iranian men as attractive. Averageness positively predicted the attractiveness of the Czech and Turkish faces of both sexes. Older and more average Czech men were considered more masculine by Czech women. More average and younger Czech women were considered more feminine by Czech men. Darker, older Iranian men were more masculine for both Czechs and Iranians. More average and more female-like Iranian female faces were more feminine for both Czechs and Iranians. According to the Turks, more average faces of Turkish women were considered to be more feminine. More male-like Turkish men were considered more masculine. fWHR is sexually dimorphic for Turks and Czechs. Intercultural differences in the variation of the skin colour are noticeable in male faces.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Fiala 2.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Fiala 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Fiala 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Tureček 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 152 kB