velikost textu

Pojišťovací agent

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojišťovací agent
Název v angličtině:
Insurance Agent
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Monika Hudačová
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Id práce:
186439
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
agent, zprostředkování, pojištění
Klíčová slova v angličtině:
agent, intermediation, insurance
Abstrakt:
Pojišťovací agent Abstrakt Tématem práce je pojišťovací agent, jakožto jeden z typů pojišťovacích zprostředkovatelů podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Zprostředkování pojištění je poměrně aktuální téma, které je v současnosti často diskutováno, zejména s ohledem na novou směrnici upravující distribuci pojištění a její implementaci do českého práva. Práce nejenom popisuje stávající právní úpravu, ale snažím se uplatnit i své profesní zkušenosti se zkoumanou problematikou a v relevantních případech uvést vlastní názor k ní. Práce je rozdělena do devíti kapitol, včetně úvodu a závěru. Po úvodní kapitole následuje kapitola pojednávající o vývoji právní úpravy, jak na české, tak i na unijní úrovni. Následně je práce zaměřena na samotného pojišťovacího agenta, kdy je nejdřív podaná jeho definice, podmínky pro zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a jsou probrány i konkrétní podmínky činnosti pojišťovacího agenta se speciálním zaměřením na povinnost pojišťovacího agenta jednat s odbornou péčí. Vzhledem k tomu, že činnost pojišťovacího agenta neexistuje izolovaně, ale je regulována i dalšími zákony, jsou v kapitole 4 zmíněné některé z nich. Jedná se především o problematiku ochrany osobních údajů, AML/CFT apod. Pátá kapitola je věnovaná podmínkám odpovědnosti pojišťovacího agenta za škodu, šestá pak dohledu nad činností pojišťovacího agenta, který vykonává ČNB. Závěrem je podáno krátké srovnání se dvěma vybranými cizími právními úpravami – v rámci Evropské Unie je to slovenská právní úprava, mimo Evropskou Unii je práce zaměřena na Švýcarsko. Předposlední kapitola je pak věnovaná výhledu do budoucna, konkrétně IDD a její implementaci do českého práva. Vzhledem k tomu, že se profesně věnuji mj. smluvním vztahům mezi pojišťovnou a pojišťovacími zprostředkovateli, snažila jsem se práci na vhodných místech doplnit poznatky ze své praxe. Jedná se např. o poukázání na vybraná rozhodnutí (především) ČNB, ale i soudů, příp. finančního arbitra, ale též o vlastní názory na přednosti či nedostatky zkoumané právní úpravy. Cílem práce nebyl jen popis stávající právní úpravy, ale pokud možno poskytnutí přidané hodnoty spočívající v poukázání na to, jakým způsobem je tato právní úprava v praxi prováděna. Domnívám se, že zamýšlený cíl byl v práci dosažen. Z tohoto hlediska považuji za nejhodnotnější kapitoly 3.6.3.3 a 3.6.3.4 pojednávající o odborné péči, ve kterých jsou rozebírána vybraná rozhodnutí ČNB, ze kterých je patrný přístup ČNB ke zkoumané problematice, a kterými se mohou pojišťovací agenti inspirovat při nastavení pravidel pro výkon své činnosti. S ohledem na omezený rozsah práce jsem nepopsala všechny možné aspekty činnosti pojišťovacího agenta (chybí např. část, která by se věnovala sjednávání pojištění prostřednictvím internetu či telefonu), přesto jsem toho názoru, že práce může sloužit jako východisko pro hlubší zkoumání rozebírané problematiky. Klíčová slova: agent, zprostředkování, pojištění
Abstract v angličtině:
Insurance Agent Abstract The topic of this thesis is the insurance agent, as one of the types of insurance intermediaries pursuant to Act No. 38/2004 Coll., On Insurance Intermediaries and Independent Claims Loss Adjusters. Insurance mediation is a relatively current issue, which is presently under discussion, especially regarding to the Insurance Distribution Directive (IDD) and its implementation into Czech law. In this work the existing legislation is not only described, but also my professional experience with the examined issues is applied and provided commentary where relevant. The thesis is divided into nine chapters, including the introduction and the conclusion. The introduction is followed by historical development of legal regulations, both in Czech Republic and within the European Union. Then the thesis is focused on the insurance agent itself, first by defining him and the conditions for being registered as an insurance intermediary. Subsequently specific conditions of the insurance agent's activity are dealt with, having a special focus on the obligation of the insurance agent to act with professional care. As the insurance agent's activity does not exist in isolation, but is regulated by other laws, several of them are mentioned. These are primarily the issues of personal data protection, AML / CFT, etc. In the fifth chapter the conditions of liability of the insurance agent for damage are dealt with, followed by the oversight of the activity of insurance agents, which is performed by the Czech National Bank. Finally, two selected foreign legislation are briefly compared – one of which is Slovak legislation representing a country within the European Union, and the other is Switzerland representing a country outside the European Union. The penultimate chapter is devoted to the outlook for the future, where IDD and its implementation into Czech law are described. Since I am professionally involved, in the contractual relations between the insurance company and the insurance intermediaries, I have tried to complement the lessons learned from my practice in the appropriate places. These included, for example, making reference to selected decisions (in particular) the CNB, 1 the judgements of the courts or the Financial Arbiter, and also my own views on the merits or deficiencies of current legal regulation. The aim of this thesis was not only to describe the existing legislation, but also to enrich the description with reference to how this legislation is implemented in practice. I think I have achieved the desired goal. From this standpoint, I consider the most valuable chapters Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. and Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. dealing with professional care, in which I discuss the selected decisions of the CNB, from which the CNB's approach to the issue is apparent, and in which insurance agents can be inspired to set the rules for performing their activities. Given the limited scope of my work, I did not describe all the possible aspects of the insurance agent's activities (for example, there is no chapter dealing with the insurance distribution via internet, telephone etc.), but I think that the thesis can serve as a basis for deeper exploration of the issue. Keywords: agent, intermediation, insurance 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Hudačová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Hudačová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Hudačová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB