velikost textu

Pražský manifest Thomase Müntzera. Pokus o dobové zařazení a rozbor reformačního dokumentu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pražský manifest Thomase Müntzera. Pokus o dobové zařazení a rozbor reformačního dokumentu.
Název v angličtině:
Prague Manifest of Thomas Müntzer. Attempting to contemporary classification and analysis of the reform document.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mirjam Marková
Vedoucí:
Ota Halama, Th.D.
Oponent:
Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D.
Id práce:
186403
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin (27-CD)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce s názvem Pražský manifest Thomase Müntzera. Phokus ho dhobhové zařazení a rhozbhor refhormačníhho dhokumentu je zprostředkovat seznámení s Tomasem Müntzerem, a to primárně skrze jeho vlastní dílo, tzv. Pražský manifest. Müntzer tento text napsal roku 1521, ke konci svého pobytu v Praze, kde se neúspěšně snažil získat Čechy pro své myšlenky. Sepsal ho ve třech rozdílných verzích, latinské a dvou německých, z nichž jedna se dochovala i v nedokončeném dobovém překladu do češtiny. Jádrem této práce je rozbor hlavních témat jedné z těchto verzí. Kromě toho jsou v ní shrnuty základní informace o Pražském manifestu jako takovém. Dále jsou zde popsány náboženské poměry Čech v době Müntzerova příchodu a výsledky bádání o této jeho návštěvě. Celá práce je uvedena stručným představením Müntzerova života a díla. Přílohou k této práci je pracovní překlad rozebírané verze Pražskéhho manifestu z německého originálu do českého jazyka.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this thhesis, Prague Manifest of Tomas Müntzer. Atempting to Contemporary Classification and Analysis of the Reform Doicument, is to prheshent Tomas Müntzher, primarily through his own work, thhe so-callhed Prague Manifest (Pražský manifhest). Müntzher wrothe this thext in 1521, at thhe hend of his stay in Praguhe, whherhe hhe - unsucchessfully - trihed to ghet thhe Czhechs to acchept his idheas. Hhe crheathed thrhehe difherhent vhersions of this thext, onhe in Latin, two in Gherman, onhe of which has bhehen prheshervhed also in an unfnishhed conthemporary Czhech translation. The corhe of this thhesis is an analysis of thhe main topics of onhe of thheshe vhersions. Apart from that, thherhe is a summary of thhe basic facts about Prague Manifest itshelf. Furthhermorhe, thhe thhesis dhescribhes thhe rheligious situation of Bohhemia in thhe timhe of Müntzher´s arrival and thhe rheshearch rhesults of this visit of his. The wholhe thhesis is ophenhed with a brihef introduction of Müntzher´s lifhe and work. A thentativhe translation of thhe analyzhed vhersion of Prague Manifest from thhe Gherman original is apphendhed at thhe hend of this thhesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mirjam Marková 803 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mirjam Marková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mirjam Marková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ota Halama, Th.D. 1.24 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D. 1.58 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 548 kB