velikost textu

Exprese CD47 a jeho topologie na povrchu primárních buněk karcinomu močového měchýře při interakci s makrofágy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exprese CD47 a jeho topologie na povrchu primárních buněk karcinomu močového měchýře při interakci s makrofágy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marie Bočková
Vedoucí:
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D.
Id práce:
186390
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CD47, povrchová exprese, 3D mikroskopie, transkripční program, fagocytóza, makrofág, karcinom, nádorová kmenová buňka, nádorová imunoterapie
Klíčová slova v angličtině:
CD47, surface expression, 3D microscopy, transcription program, phagocytosis, macrophage, carcinoma, cancer stem cell, tumor immunotherapy
Abstrakt:
Abstrakt CD47 je tak zvaný „don´t-eat-me“ signál, který chrání buňky před fagocytózou. Jeho zvýšená exprese na nádorových buňkách otevírá novou možnost pro protinádorovou terapii. Monoklonální protilátky, které jsou dnes v klinických testech, blokují vazbu CD47 k inhibičnímu receptoru SIRPA na povrchu makrofágů, a tím zvyšují jejich fagocytickou funkční kapacitu. Proto umožňují pohlcení fagocytózou a následnou likvidaci nádorových buněk. To, zda bude buňka zlikvidována, závisí na úrovni celkové exprese, strukturní konformaci a stechiometrii CD47. Cílem mé diplomové práce je testování a příprava metod pro zmapování expresních parametrů CD47 metodou průtokové cytometrie (FCM), kvantitativní PCR (qPCR) a mikroskopie. K dosažení tohoto cíle jsem porovnala detailní vazebné vlastnosti komerčně dostupných protilátek v kompetičních testech na buněčných liniích. Po provedení tSNE analýzy jsem porovnala expresi CD47 s expresí dalších povrchových receptorů na primárních buňkách pacientů s karcinomem močového měchýře. Zde jsem se zaměřila na expresi CD47 v rámci diferenciačního kontinua nádoru. Abych lépe porozuměla vztahu mezi expresí CD47 a diferenciačním stádiem nádorové buňky, provedla jsem qPCR a porovnala expresi CD47 s vybranými transkripčními faktory. Následně jsem u dvou vybraných buněčných linií ověřila správnost metodiky pro kvantifikaci probíhající fagocytózy v pacientských vzorcích a její funkční odblokování vybranými CD47 protilátkami. Klíčová slova: CD47, povrchová exprese, 3D mikroskopie, transkripční program, fagocytóza, makrofág, karcinom, nádorová kmenová buňka, nádorová imunoterapie
Abstract v angličtině:
Abstract CD47 is a so-called „don´t eat me“ signal, which protects cells from phagocytosis. Its high expresion on tumor cells brings new perspective to the tumor therapy. Monoclonal antibodies, which are these days undergoing clinical trials, prevent CD47 binding to the SIRPA inhibitory receptor on macrophages, and so they enhance their phagocytic functional capacity. In this way they enable phagocytic removal of tumor cells. Overall expression, structural conformation and stoichiometry of CD47 on a particular cell predestine whether it will be phagocytised. The aim of the thesis is to develop and test methods to characterise expression parameters of CD47 via flow cytometry (FCM), quantitative PCR (qPCR) and microscopy. To achieve this goal I performed competition tests of commercially available antibodies in order to characterise their binding epitopes on cell lines. After performing tSNE analysis of primary BCa patient samples I correlated CD47 expression with other cell surface markers. I focused on CD47 expression in various differentiation stages of the tumor. To better understand the relationship between CD47 expression and differentiation status of cells I performed qPCR analysis of particular transcription factors. Using cell lines I examined method for phagocytosis quantification, which will be used to measure phagocytosis rate in patient samples in the future. Key words: CD47, surface expression, 3D microscopy, transcription program, phagocytosis, macrophage, carcinoma, cancer stem cell, tumor immunotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Bočková 5.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Bočková 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Bočková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB