velikost textu

„Na podzim vždycky otiskujeme listy“ aneb stereotypní úkoly ve Vv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Na podzim vždycky otiskujeme listy“ aneb stereotypní úkoly ve Vv
Název v angličtině:
Stereotypes in school art work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miroslava Vokáčová
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Helena Kafková
Id práce:
186374
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stereotypy, výtvarný úkol, transformace, didaktická analýza, obsah, učivo, očekávané kompetence, kurikulární dokumenty, učebnice Vv, výtvarný projekt
Klíčová slova v angličtině:
stereotypes, task, transformation, didactic analysis, content, subject matter, expected competencies, curriculum documents , artbook, project in art education
Abstrakt:
ANOTACE Diplomová práce se zabývá tématy a výtvarnými úkoly, které se ve výtvarné výchově stereotypně opakují. Autorka se zabývá a dokumentuje ukázky takových stereotypů. Podrobuje je didaktické analýze z hlediska obsahu, učiva, výtvarných technik aj. Výzkumná sonda hledá příčiny toho, proč učitelé taková témata zařazují a s jakými cíli tak činí. Autorka mapuje zdroje, v nichž učitelé hledají inspiraci pro výtvarné úkoly. Dále zkoumá, jak v takových případech učitelé zachází s učivem Vv. Vysledované stereotypní úkoly se stávají východiskem pro vlastní výtvarný projekt. KLÍČOVÁ SLOVA Výtvarný úkol, stereotyp, transformace, didaktická analýza, obsah, učivo, očekávané kompetence, (kutikulární dokumenty, učebnice Vv, výtvarný projekt)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation focuses on the subjects and artistic (or creative) tasks, which appear to be more regularly used in art lessons. The author will document examples of those popular methods and will analyse them from a didactic point of view, subject matter, art techniques etc. The research will look into the reasons why teachers select these techniques as well as the rationale behind it. The author will also discuss the resources available to teachers which can provide inspiration for further creative ideas . Further investigation will also document how teachers are using the creative exercises within the art curriculum . Results from research in these areas will form the foundation for the author’s own art project and art formation. KEYWORDS Artwork, stereotype, transformation, content analysis, content, curriculum, expected competencies, curriculum documents, art book, art project.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslava Vokáčová 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslava Vokáčová 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslava Vokáčová 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Kafková 535 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 152 kB