velikost textu

Litanie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Litanie
Název v angličtině:
Litany
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eliška Salajková
Vedoucí:
Pavel Hradilek
Oponent:
Tomáš Mrňávek, D.S.E.O.
Id práce:
18634
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Institut ekumenických studií (27-IES)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologie křesťanských tradic (TKT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce „Litanie“ se zabývá původem liturgických průvodů nazývaných litanie a také litanií jako modlitební formou. Oba významy jsou vzájemně propojeny, protože zpěv litanií provázel věřící při průvodech. Původ jak průvodů, tak litanijní formy modliteb můžeme hledat v Byzanci, jejich používání v západní církvi prošlo vývojem a bylo přizpůsobeno západnímu křesťanství. První část se věnuje základní charakteristice litanie a invokace Kyrie eleison, na kterou navazuje kapitola o titulech a stationární bohoslužbě v Římě. Následující kapitoly se věnují litaniím jako součásti liturgie, zejména litaniím ke všem svatým. Text se zabývá historií této modlitební formy a srovnává několik konkrétních tvarů. V závěrečné části se pokouší nastínit vývoj litanie do budoucna. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor work „Litany“ deals with the origin of liturgical processions called litanies and with the litany as a form of prayer. These two meanings are tightly connected as the singing of litanies was an inseparable part of the processions. The origin of the processions just as of the litany prayer form can be traced back to Byzantium, their use in the western Church has developed and been adapted to the western Christianity. The first part deals with the basic characteristics of litany and invocation Kyrie eleison and is followed by a chapter about titulars and stationary service in Rome. The next chapters focus on litanies as a part of liturgy, with a special attention to the Litanies of the Saints. The text pursues the history of this prayer form and compares some of them. In the concluding part it tries to outline the development of litany in the future. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Salajková 378 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eliška Salajková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eliška Salajková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Pavel Hradilek 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Mrňávek, D.S.E.O. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 72 kB