velikost textu

Faktory doprovázející vulvovaginální dyskomfort.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory doprovázející vulvovaginální dyskomfort.
Název v angličtině:
Factors accompanying vulvovaginal discomfort
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Novotná
Vedoucí:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Oponent:
MUDr. Daniel Leško
Id práce:
186338
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Markéta Novotná Školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc. Název práce: Faktory ovlivňující vulvovaginální dyskomfort Vulvovaginální dyskomfort (VVD) je jedním z velmi častých onemocnění výrazně snižující kvalitu života pacientek. Za život se s ním alespoň jednou setká většina žen. Ačkoliv je tato problematika stále detailně zkoumána, zatím neznáme příčinu časté recidivy těchto potíží. CÍLE PRÁCE: Prvním cílem této práce bylo charakterizovat skupinu žen trpících rekurentním vulvovaginálním dyskomfortem (RVVD) a faktory, které toto onemocnění doprovázejí. Dalším cílem pak bylo porovnat data získaná pomocí dotazníkové studie probíhající ve specializované poradně pro vulvovaginální dyskomfort s odbornými poznatky ze studií, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají. METODY: Data pro tuto práci byla získána pomocí dotazníků, které vyplnily pacientky pravidelně navštěvující specializovanou poradnu pro vulvovaginální dyskomfort ve fakultní nemocnici. VÝSLEDKY: Celkem 75,0 % dotazovaných má diagnostikovanou vulvovaginální kandidózu (VVK) a 42,6 % bakteriální vaginózu (BV). Z respondentek, které byly alespoň jednou těhotné, 20,8 % uvedlo, že VVD se u nich projevil nejvýrazněji v 7. až 9. měsíci těhotenství, což potvrzuje i zjištění předešlých studií. Dále jsme zjistili, že až 8,8 % odpovídajících, kterým byla někdy diagnostikována hyperglykémie, tento stav nijak neřeší. Nekontrolovaná hladina cukru v krvi u diabetu mellitu (DM) je přitom významným rizikovým faktorem zejména pro rozvoj VVK. Celkem 71,2 % respondentek potvrdilo, že v současnosti trpí alergickou rýmou (celoroční rýma či rýma sezónní). ZÁVĚR: Výsledky ukazují souvislost VVD s celou řadou různých faktorů. Zda jsou však příčinou nebo naopak důsledkem těchto obtíží, zatím není zcela jasné a stále je potřeba provést další studie. Klíčová slova: vulvovaginální dyskomfort, faktory doprovázející vulvovaginální dyskomfort, kvalita života, dotazníková studie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Markéta Novotná Supervisor of master thesis: PharmDr. Petr Jílek, CSc. Title: Factors accompanying vulvovaginal discomfort BACKGROUND: Vulvovaginal discomfort (VVD) is very frequently observed disease that significantly decreases the quality of life. Most women have experienced it at least once in their lifetime. In spite the fact that this issue is still being studied, so far, we don´t know the reason for recurrence. THE OBJECTIVES OF THE THESIS: The first goal of this thesis is to characterize a group of patients with recurrent vulvovaginal discomfort (RVVD) and factors accompanying RVVD. Another goal is to compare data collected in the survey with data and analysis from other studies related to this topic in the long term. METHODS: The data for this study were gained in survey that took place at specialized department for vulvovaginal discomfort at the local hospital. RESULTS: A total of 75,0 % questioned had a diagnosis of vulvovaginal candidosis (VVC) and 42,6 % of bacterial vaginosis (BV). From respondents which were pregnant at last once, a total of 20,8 % specified they had the most severe VVD during the 7th to 9th months of pregnancy which confirms a previous study. We also noticed that 8,8 % respondents diagnosed with hyperglycemia do not seek treatment. Uncontrolled levels of blood glucose in patients with diabetes mellitus (DM) is, however, very significant risk factor for the progress of VVC. A total of 71,2 % of respondents confirmed that they do suffer with allergic rhinitis (perennial or seasonal). CONCLUSION: Results show that VVD is connected to many different factors. Whether or not these are reasons or consequences of VVD is still not clear and further studies are needed. Key words: vulvovaginal discomfort, factors accompanying vulvovaginal discomfort, quality of life, survey
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Novotná 3.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Novotná 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Novotná 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Novotná 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Petr Jílek, CSc. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Daniel Leško 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB