velikost textu

Regulatory mechanisms of CD47 surface expression

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulatory mechanisms of CD47 surface expression
Název v češtině:
Mechanismy regulace povrchové exprese CD47
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Jakubec
Vedoucí:
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Dibus
Id práce:
186327
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
CD47, transkripční program, transkripční faktor, responzivní element, epigenetická regulace, promotor
Klíčová slova v angličtině:
CD47, transcription program, transcription factor, responsive element, epigenetic regulation, promoter
Abstrakt:
Glykoproteín CD47 najdeme na povrchu všech zdravých typů buněk v našem těle. Díky jeho interakci s povrchovým proteinem makrofágů, receptorem SIRPα, má protein CD47 nenahraditelnou úlohu v bezpečném rozeznávání buněk organismu vlastních. Tato interakce má za následek inhibici fagocytózy dané buňky makrofágem. Kromě této interakce hraje CD47 také klíčovou roli ve zprostředkování celé řady esenciálních signálních drah, pro příklad buněčnou adhezi a mobilitu či vápníkovou homeostázu. Míra exprese proteinu CD47 a jeho přítomnost v membráně se mění v závislosti na typu tkáně nebo věku buňky. V buňkách, podstupujících nádorovou transformaci, pozorujeme opětovné zvýšení exprese receptoru CD47, které kromě jiného napomáhá uniknutí imunitnímu dozoru makrofágů, a tedy přežívání těchto buněk. Přirozená regulace genu kódujícího protein CD47 je způsobena regulačními transkripčními faktory, jako jsou například NF-κB či HIF-1. Další z mechanismů regulace exprese CD47 zahrnuje 3’UTR transkriptu, která slouží jako vazbové místo pro regulační proteiny, pro příklad HuR, nebo pro malé RNA. K vlastní regulaci exprese CD47 tak může docházet jak na transkripční, tak na translační úrovni. Pro správné fungování CD47 je však důležitá také jeho správná lokalizace v buňce spolu s agregační topologií proteinů. Důkladné porozumění klíčovým regulačním vztahům v expresi CD47, popsaných v této práci, je nutným předpokladem pro navržení budoucích terapií.
Abstract v angličtině:
CD47 glycoprotein can be found on the surface of all healthy cells in our body. The interaction of CD47 with inhibitory receptor SIRPα on the macrophage leads to the inhibition of phagocytosis. This makes CD47 irreplaceable for the safe recognition of own cells and removal of aged or apoptotic cells. Apart from this, CD47 plays a major role in several essential signalling pathways, such as cell adhesion and motility or calcium homeostasis. The level of CD47 expression and its presence on the cell membrane depends not only on the type of tissue, but also on the age of a cell. An increased expression of CD47 protein has also been observed in the cells undergoing tumorigenic transformation, allowing them to escape from tumour immunosurveillance. Spontaneous regulation of the CD47 gene expression is achieved via regulatory transcription factors, such as NF-κB or HIF-1. Another mechanism of CD47 regulation includes the 3’UTR of CD47 mRNA, which serves as a binding site for either regulatory proteins, such as HuR, or miRNAs. CD47 expression can thus be regulated on both transcriptional, as well as translational level. However, appropriate topological CD47 localization within the cell and on the cell surface has also an important effect of its physiological function. Our in depth understanding of key regulatory steps in the expression of CD47 protein described in this thesis is a necessary prerequisite for the future treatments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Jakubec 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Jakubec 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Jakubec 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Dibus 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB