velikost textu

Počítačová kriminalita: Vybrané aspekty postihu v mezinárodním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počítačová kriminalita: Vybrané aspekty postihu v mezinárodním prostředí
Název v angličtině:
Cybercrime: Selected issues of prosecution in international environment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristina Rademacherová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
186324
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
počítačová kriminalita, kybernetická kriminalita, kyberterorismus, mezinárodní justiční spolupráce
Klíčová slova v angličtině:
computer crime, cybercrime, cyberterrorism, international judicial cooperation
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce pojednává o postihu počítačové kriminality v mezinárodním prostředí. Zaměřuje se na problematické situace, s nimiž se orgány činné v trestním řízení v rámci postihu počítačové kriminality setkávají. Text se soustředí především na proces odhalování a vyšetřování počítačové trestné činnosti v širším kriminalistickém smyslu. Počítačová kriminalita je v textu vymezena široce – jako jev zahrnující i kybernetickou kriminalitu. Vzhledem k charakteristickým vlastnostem informačních a komunikačních technologií definuje práce počítačovou kriminalitu jako veskrze globální problém, při jehož postihu se ukazuje mezinárodní spolupráce orgánů činných v trestním řízení jako klíčová. První kapitola je obecným úvodem do problematiky počítačové trestné činnosti. Představuje základní terminologii počítačové trestné činnosti, ukazuje na historickém vývoji její transformaci, stručně seznamuje s širokým spektrem jednání. Kapitola shrnuje rovněž z kriminologického hlediska dostupné poznatky o pachatelích a obětech počítačové kriminality. Ve druhé kapitole následuje rozbor působnosti a vynutitelnosti trestněprávní normy v kyberprostoru. Text se zaměřuje na uplatnění pravomoci orgánů činných v trestním řízení v rámci pravidel místní působnosti trestněprávních norem. Rozebírá jurisdikční konflikty a představuje možné způsoby jejich řešení. Třetí kapitola se věnuje propojení počítačové kriminality se závažnou trestnou činností, jako je organizovaný zločin a terorismus. Hledá odpověď na otázku, proč a jak zneužívají pachatelé organizovaného zločinu a terorismu informačních a komunikačních technologií. Pojednává též o právních nástrojích mezinárodního a evropského práva usnadňujících postih uvedených forem přeshraniční počítačové trestné činnosti. Čtvrtá kapitola rozebírá vybrané procesní instrumenty českého trestního práva ovlivňující odhalování a vyšetřování počítačové kriminality a poukazuje na některé jejich nedostatky. Jádrem práce je pátá kapitola, pojednávající o mezinárodní spolupráci v trestních věcech. Důraz je kladen na mezinárodní právní pomoc. Stav právní úpravy v oblasti zásadně ovlivní postih počítačové kriminality v mezinárodním prostředí. Text rozebírá úpravu obsaženou v zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních i nástroje mezinárodní spolupráce na úrovni univerzální a regionální. Poukazuje rovněž na problematické aspekty mezinárodní spolupráce při postihu počítačové kriminality a varuje před některými alternativními přístupy mezinárodní praxe vůči rigidním formám mezinárodní spolupráce. Závěrem se vyjadřuje k předpokládanému vývoji v oblasti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with an issue of cybercrime prosecution in international environment. The text focuses on particular problems met by law enforcement agencies when prosecuting cybercrime. Within the prosecution, the emphasis is put on the aspects of detection and investigation of cybercrime. Within the thesis, cybercrime is understood as a part of computer crime. Computer crime is approached rather as global crime due to typical characteristics of information and communication technologies. Therefore, the international cooperation of law enforcement agencies is considered crucial. First chapter introduces the issue of computer crime, including adopted terminology. It discusses the transformation of computer crime and cybercrime following its historical development and broad forms of modus operandi. Criminological findings about perpetrators and victims of computer crime are discussed likewise. Second chapter deals with criminal law jurisdiction and enforcement within cyberspace. The accent is put on local applicability of criminal law and related jurisdictional conflicts with possible remedies. Third chapter concentrates on the interconnection of computer crime and organized crime, as well as computer crime and terrorism. Why and how are the perpetrators of organized crime and terrorism abusing information and communication technologies is the question. Relating international legal instruments on both universal and regional level are discussed as well. Fourth chapter focuses on selected procedural powers of law enforcement agencies according to Czech Criminal Procedure Act and reveals several shortcomings. The core of the thesis is the fifth chapter which deals with international judicial cooperation within the scope of criminal law. The stress is put on particular form of cooperation - international legal assistance. The state of regulation influences greatly the prosecution of computer crime in international environment. The chapter deals with Czech International Judicial Cooperation in Criminal Matters Act as well as related international legal instruments on universal and regional level. Several problems of international cooperation within the prosecution of computer crime are discussed. The chapter warns before the practise of finding particular alternative ways to rigid methods of international cooperation and comments on expected development in the field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristina Rademacherová 2.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristina Rademacherová 361 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristina Rademacherová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristina Rademacherová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 265 kB