velikost textu

Diferenciace lidských M2 monocytů/makrofágů a jejich úloha u transplantací ledvin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diferenciace lidských M2 monocytů/makrofágů a jejich úloha u transplantací ledvin
Název v angličtině:
Differentiation of human M2 monocytes/macrophages and their role in kidney transplantation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Čápová
Vedoucí:
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Oponent:
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Id práce:
186306
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
monocyty, makrofágy, THP-1 buňky, ledviny, transplantace, rejekce, cytokiny
Klíčová slova v angličtině:
monocytes, macrophages, THP-1 cells, kidney, transplantation, rejection, cytokines
Abstrakt:
Abstrakt Mezi mononukleární fagocyty patří makrofágy, které mohou modulovat svůj fenotyp na základě signálů z prostředí. V diferenciovaném stádiu se jejich vlastnosti značně liší. M1 makrofágy, které jsou klasicky aktivované (zejména IFN-γ), se podílí na fagocytóze a produkují některé prozánětlivé cytokiny, které mohou stimulovat další imunitní buňky. Fenotypicky odlišnou buněčnou populací jsou M2 makrofágy, které vznikají alternativní cestou, hlavně působením Th2 cytokinů. M2 makrofágy produkují především protizánětlivé cytokiny IL-10 a TGF-β a účastní se reparačních procesů a hojení tkáně. Cílem této práce bylo na in vitro modelu standardizovat model diferenciace THP-1 buněk a lidských monocytů směrem k M2 fenotypu. Ten je představován zejména zvýšenou expresí molekul CD163 a CD206. Druhým cílem bylo posoudit dynamiku exprese (a koexprese) molekul CD163 a CD206 na monocytech pacientů po transplantaci ledvin. Exprese povrchových znaků byla stanovena metodou průtokové cytometrie. THP-1 buňky i lidské monocyty izolované z buffy coatu byly stimulovány IL-4, TNF-α, TGF-β a IL-10. Změny exprese znaků CD163 a CD206 byly měřeny po 1,3 a 6 dnech od stimulace. Nejvýznamnějších změn exprese bylo dosaženo stimulací monocytů izolovaných z buffy coatu pomocí IL-10. Ke zvýšení exprese znaku CD206 došlo také při stimulaci těchto monocytů pomocí IL-4. THP-1 buňky se v této práci neprokázaly jako vhodný model pro modulaci směrem k M2 fenotypu, protože naměřené hodnoty nebyly reprodukovatelné. Exprese molekul CD163, CD206 a CD209 byla zkoumána také in vivo u pacientů před a po transplantaci ledvin. Zjištěn byl především významný nárůst exprese CD163+ buněk po transplantaci ledvin, zatímco exprese molekuly CD206 se po transplantaci výrazně nezměnila. Zdá se, že detekce znaku CD163 by mohla být diagnosticky významná u potransplantační rejekce a indukce CD163+ buněk by mohla mít pozitivní vliv na hojení tkáně a reparační procesy u některých patologických stavů.
Abstract v angličtině:
Abstract The system of mononuclear phagocytes includes macrophages that modulate their phenotype based on microenvironmental signals. Their properties vary considerably in a differentiated stage. M1 macrophages, which are classically activated (typically by IFN-γ), are involved in phagocytosis and produce some pro-inflammatory cytokines, that can stimulate other immune cells. A phenotypically different cell population are M2 macrophages, which are alternatively activated by exposure by Th2 cytokines. M2 macrophages produce preferentially anti-inflammatory cytokines IL-10, TGF-β and participate in repair and tissue healing. The main aim of this study was to standardize a model of differentiation of THP-1 cells and human monocytes towards the M2 phenotyp using an in vitro model. This is represented in particular by increased expression of CD163 and CD206 molecules. The second aim was to assess the dynamics of expression (and co-expression) of CD163 and CD206 molecules in monocytes of patients after kidney transplantation. Expression of surface markers was determined by flow cytometry. Both THP-1 cells and human monocytes, isolated from buffy coat fraction, were stimulated by IL-4, TNF-α, TGF-β and IL-10. Changes in CD163 and CD206 expression were measured after day 1, day 3 and day 6 of stimulation. The most significant changes in expression were achieved by stimulation of monocytes, isolated from buffy coat fraction, by IL-10. The increase in CD206 expression also occurred after stimulating these monocytes with IL-4. THP- 1 cells have shown not to be a suitable model for modulation towards the M2 phenotype in this study, because the measured values were not reproducible. Expression of CD163, CD206 and CD209 molecules was also investigated in vivo in patients before and after kidney transplantation. There was a significant increase in CD163+ cell population after renal transplantation, whereas expression of the CD206 molecule did not change significantly after transplantation. Detection of marker CD163 is supposed to be of diagnostic significance in rejection after transplantation and CD163+ cells induction might have a positive effect on tissue healing and repair processes in some diseases.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Čápová 3.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Čápová 441 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Čápová 432 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB