velikost textu

Zdravý životní styl ve výuce (nejen) biologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdravý životní styl ve výuce (nejen) biologie
Název v angličtině:
Health care and health life style in teaching in (not only) biology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Kašíková
Vedoucí:
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Kateřina Blažová
Id práce:
186295
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdravý životní styl, Výchova ke zdraví, ŠVP, RVP
Klíčová slova v angličtině:
Healthy Lifestyle, Health Education, School Educational Programme, Framework Educational Programme
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Diplomová práce se zabývá problematikou zdravého životního stylu v oblasti českého školství, a to především z pohledu ukotvení vzdělávacího oboru výchova ke zdraví v rámcově vzdělávacím programu. Výzkumná část byla realizována pomocí dotazníkového šetření na čtyřech vybraných pražských základních školách a čtyřech osmiletých gymnáziích. Výzkumný soubor tvořilo celkem 140 žáků základních škol a 136 žáků osmiletých gymnázií. Po vyhodnocení dotazníkového šetření byl následně na každé ze škol proveden strukturovaný rozhovor s jedním učitelem, který zmapoval názor učitelů na výuku předmětu výchova ke zdraví. Cíle: Cílem práce bylo zmapovat povědomí žáků o oblastech z výchovy ke zdraví a kde tyto znalosti žáci získali. Následně porovnat získané informace v rámci dvou typů škol (základních škol a osmiletých gymnázií). Dále také získané informace porovnat s názory učitelů, kteří předmět na vybraných školách vyučují. Metody: Pro sběr dat byl použit dotazník určený pro žáky pražských základních škol a osmiletých gymnázií, který se zabýval vyučovanými tématy předmětu výchova ke zdraví. Pro ucelený pohled na školní předmět výchova ke zdraví byl použit polostrukturovaný rozhovor pro učitele základních škol a osmiletých gymnázií, kde bylo provedeno dotazníkové šetření. Výsledky: Z výzkumu vyplývá, že předmět výchova ke zdraví je stejně oblíbený u dívek jako u chlapců a jedná se v rámci školy spíše o předmět, na který se žáci těší. Témata předmětu výchova ke zdraví jsou na osmiletých gymnáziích častěji probírána v hodinách biologie než na základních školách. Výše uvedené souvisí s tím, že na osmiletých gymnáziích vyučují výchovu ke zdraví učitelé s aprobací biologie a další učitelé bez aprobace výchova ke zdraví. Z výzkumu dále vyplývá shoda učitelů v tom, že má být předmět zařazen do výuky na osmiletých gymnáziích a na základních školách, naopak k výuce výchovy ke zdraví na vyšším gymnáziu jsou skeptičtí. Učitelé se dále shodují, že hodinová dotace na předmět výchova ke zdraví není vysoká ale dostačující. Závěry: Na základě výsledků práce lze sledovat, jak je předmět výchova ke zdraví mezi žáky oblíbený a jaký je postoj učitelů k této stále více se rozvíjející vzdělávací oblasti. Klíčová slova: zdraví, zdravý životní styl, výchova ke zdraví, ŠVP, RVP, programy podporující zdraví
Abstract v angličtině:
Abstract Background: This thesis deals with the issue of healthy lifestyle in the area of the Czech education system, especially from the point of view of anchoring the educational subject „Health Education “ within the educational program. The research part was realized through a questionnaire survey at four selected Prague primary schools and four eight-year grammar schools. The research group was consisted of 140 elementary school pupils and 136 pupils of eight-year grammar schools. After the evaluation of the questionnaire survey, a structured interview with one teacher on each of the schools was conducted and this information mapped their opinions to the subject of Health Education. Objectives: The aim of the work was to map pupils' awareness of the areas from the subject „Health Education “, and where the pupils gained this knowledge. Then compare the acquired information within two types of schools (elementary schools and eight-year grammar schools). The work also compares the obtained information with the opinions of the teachers who teach the subject at selected schools. Methods: A questionnaire designed for pupils of Prague primary schools and eight-year grammar schools was used to collect the data, which dealt with the subjects of „Health Education “. A semi- structured interview for teachers of elementary schools and eight-year grammar schools, on which a questionnaire survey was conducted, was used for a comprehensive view of the school subject „Health Education“. Results: Research shows that „Health Education“ is just as popular with girls as boys and it is the subject that pupils are enjoying within the school. The topics from „ Health Education“ are discussed in biology lessons at eight-year grammar schools rather than at elementary schools. The above is related to the fact, that at 8-year grammar schools this subject is taught by biology teachers and teachers without approved Health education. The research also shows that teachers agree, that this subject should be included in the timetables of eight-year grammar schools and elementary schools; on the other hand, they are sceptical about teaching „ Health Education “ at upper secondary school. Teachers also agree, that the hourly subsidy for „Health Education“ is not high but sufficient. Conclusions: Based on the results of the work, it is possible to see, how the subject „ Health Education “ is popular among the pupils and what is the attitude of teachers towards this increasingly evolving educational area. Key words: health, healthy lifestyle, health education, School Educational Programme, Framework Educational Programme, health promotion program
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Kašíková 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Kašíková 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Kašíková 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Kateřina Blažová 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jan Mourek, Ph.D. 152 kB