velikost textu

Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor podle § 85b trestního řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor podle § 85b trestního řádu
Název v angličtině:
House search and search of other premises pursuant to § 85b of the Code of criminal procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Šefrna
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
186292
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Domovní prohlídka, mlčenlivost advokáta, místo výkonu advokacie, nahrazení souhlasu
Klíčová slova v angličtině:
House search, advocate´s obligation to maintain secrecy, a place where the attorney carries out advocacy, replacement of consent
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce řeší problematiku domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, upravenou v § 85b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Zmíněný institut, který využívají orgány činné v trestním řízení, v posledních letech přináší více problémů než dříve. To hlavně z důvodu, že státní zástupci tohoto institutu stále častěji zneužívají k získání cenných informací, které v místě výkonu advokacie uchovává advokát. Obdobný problém pak nastává na úrovni soudců, kteří rozhodují o tom, zda požadované listiny u advokáta nalezené nakonec státní zástupce, či policejní orgán získá k prozkoumání, neboť si sami nejsou mnohdy jisti, jak přesně v takovém případě postupovat a zda rozhodují v souladu se zákonem. Důsledkem toho je mnoho sporů, poškozených advokátů, ale hlavně poškozených klientů, kteří tak přicházejí o dokumenty, které advokátovi v dobré víře a k účelům obhajoby poskytli. V konečném důsledku je představitelem státu zasahováno do důvěrného vztahu advokáta a klienta a do základního práva na obhajobu jakožto jednoho ze základních lidských práv a pilíře demokratické společnosti a právního státu. Postupem nastíněným výše tak stát, místo, aby práva klientů advokáta chránil, do nich nezákonně zasahuje a podkopává tím svou legitimitu. Podstatou práce je, zkoumáním odborných pramenů a praxe advokátů a orgánů činných v trestním řízení, přehledně popsat výše uvedený institut prohlídek spolu s dalšími souvisejícími instituty práva, subjektivně ho zhodnotit, upozornit na nalezené nedostatky a průběžně polemizovat s myšlenkami odborníků a předkládat odůvodněné závěry. Rozborem problematiky jsem dospěl k závěru, že k napravení výše zmíněných závadných postupů orgánů činných v trestním řízení, nebude nutné měnit právní úpravu domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, ale spíš bude potřeba zlepšit postupy orgánů činných v trestním řízení. Tím, že zlepšení situace je možné pouze změnou postupů a rozhodovací praxe orgánů činných v trestním řízení, leží cíl práce v teoretické rovině. Ta je představována zmíněnými průběžnými návrhy, polemikami s popsanými závěry a situacemi a textem rigorózní práce jako celku. V uvedeném je možné spatřovat i její přínos. Z hlediska doktríny totiž předkládaný ucelený text popisuje jeden z institutů trestního práva procesního. Z hlediska praxe advokáta lze text využít k lepší orientaci v problematice, stejně jako k určité prevenci, popř. jako „návod“ jak se zachovat ve chvíli, kdy orgán činný v trestním řízení „zaklepe“ na dveře advokátovy kanceláře s příkazem k prohlídce místa, ve kterém vykonává advokacii. Neméně užitečná může 1 být předkládaná práce i pro orgány činné v trestním řízení, které by se díky ní mohly vyvarovat nežádoucích pochybení. 2
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the issue of house search and search of other premises where the attorney carries out advocacy, regulated in § 85b of Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings. The said institute, which is used by law enforcement authorities, has proved more problematic in recent years than before. This is mainly because the public prosecutors are increasingly abusing this institute to obtain valuable information held by the attorney at the place where he carries out advocacy. A similar problem then arises with the judges who decide whether the required documents found at the attorney’s place where he carries out advocacy will be obtained by the public prosecutor or the police body for examining, because they themselves are not entirely sure how to proceed in such a case and how to decide in accordance with the law. This often results in many disputes, aggrieved attorneys, but especially aggrieved clients who lose documents handed over in good faith to the attorney for defence purposes. Ultimately, the representative of the state interferes with the confidential attorney-client relationship and the fundamental right of defence as one of the basic human rights and pillars of a democratic society and the rule of law. By doing so, the state, instead of protecting the attorney’s clients, illegally interferes with their rights and undermines its own legitimacy. The essence of the thesis is to investigate professional sources and practices of attorneys and law enforcement authorities and describe in a clear manner the above-mentioned search institute along with other related law institutes, to evaluate it subjectively, to draw attention to the found shortcomings and to continuously question experts’ conclusions and to submit reasoned conclusions. By analysing the issue, I have come to a conclusion that in order to remedy the above-mentioned maladministration of the law enforcement authorities, it will not be necessary to change the rules of house search and search of other premises where the attorney carries out advocacy, but rather to improve the procedures of the law enforcement authorities. As improving the situation is only possible by changing the procedures and decision- making practices of the law enforcement bodies, the aim of the thesis lies in the theoretical level. This is represented by the above-mentioned continuous proposals, controversies with the described conclusions and situations and by the text of the rigorous thesis as a whole. This is also where its contribution lies. In terms of the doctrine, the presented comprehensive text describes one of the institutes of criminal procedural law. From the point of view of the attorney’s practice, the text can be used for better orientation in the said issue as well as for a certain degree of prevention or, as a "guide" on how to act when the law enforcement authority 1 "knocks" at the door of the attorney’s office with an order to search the place where he carries out advocacy. Finally, the thesis can be also useful to law enforcement authorities in the sense of avoiding undesirable misconduct. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Šefrna 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Šefrna 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Šefrna 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB