velikost textu

Pracovní doba, její délka a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní doba, její délka a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu
Název v angličtině:
Working hours, its lenght and distribution, with the focus on part-time
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Randlová
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
186255
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní doba, kratší pracovní doba, zákoník práce
Klíčová slova v angličtině:
Working hours, part-time, Labour Code
Abstrakt:
Pracovní doba, její délka a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou délky pracovní doby a jejího rozvržení se zvláštním zaměřením na kratší pracovní dobu. Práce rovněž představuje právní úpravu kratší pracovní doby v zahraničním systému práva, konkrétně v Nizozemí. Cílem diplomové práce je komplexně zanalyzovat současnou právní úpravu pracovní doby, její délky a rozložení, se zaměřením na kratší pracovní dobu. Práce se dělí do šesti kapitol, které představují pracovní právo v systému práva, historický vývoj pracovní doby, prameny pracovního práva, zákonnou úpravu pracovní doby a dob odpočinku a rozložení pracovní doby. Stěžejní pátá kapitola se zabývá instituty pracovního práva, v nichž se kratší pracovní doba odchyluje od stanovené týdenní pracovní doby. Kapitola definuje subjekty, které jsou oprávněny žádat o kratší pracovní dobu nebo její jinou vhodnou úpravu, formy jiné vhodné úpravy pracovní doby a výklad pojmu provozní důvody judikaturou Nejvyššího soudu České republiky. Závěrečná práce dále popisuje způsob výpočtu a odměňování práce přesčas u zaměstnanců se sjednanou kratší pracovní dobou a výpočet dovolené takových zaměstnanců s kratší pracovní dobou, jejichž pracovní doba je nerovnoměrně rozložena do několika pracovních dní v týdnu. Kapitola rovněž popisuje vliv kratší pracovní doby na skončení pracovního poměru, doplněnou o aktuální soudní rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a vliv kratší pracovní doby na pojistné na sociální a zdravotní pojištění a následně na výši starobního důchodu. Samostatná kapitola závěrečné práce představuje právní úpravu flexibilního rozvržení pracovní doby, včetně kratší pracovní doby, na úrovni Evropské unie ve stávajících a navrhovaných směrnicích. Se zvláštním důrazem je potom zpracována právní úprava pracovní doby v Nizozemí, se zaměřením na popis žádosti zaměstnance o úpravu délky nebo rozvržení pracovní doby. Klíčová slova: pracovní doba, kratší pracovní doba, zákoník práce
Abstract v angličtině:
Working hours, its lenght and distribution, with the focus on part-time Abstract The thesis deals with the issue of working hours and its distribution with a special focus on part-time. The thesis also introduces the legislation of part-time in the foreign law system, particularly in the Netherlands. The aim of this thesis is to analyze the current legal regulation of working hours, its length and distribution, focusing on part-time. The thesis is divided into six chapters, which represent labor law in the system of law, historical development of working hours, sources of labor law, legal regulation of working hours and rest periods and distribution of working hours. The fifth chapter deals with labor law institutes in which part-time deviate from the set weekly working hours. The chapter defines persons that are entitled to apply for part-time or another suitable adjustment of their working hours, forms of these suitable adjustments and the interpretation of the concept of operational reasons by the Supreme Court of the Czech Republic. The thesis also describes the method of calculating and remunerating overtime work for part-time employees and the calculation of the leave of those part-time employees whose working hours are unequally spread over several working days per week. The chapter also describes the impact of part-time on the termination of an employment relationship, supplemented by the current ruling of the Supreme Court of the Czech Republic, and the effect of part-time on social and health insurance premiums and subsequently on the amount of old- age pensions. A separate chapter of the thesis presents the legal regulation of flexible working hours, including part-time, at the European Union level in existing and proposed directives. Particular attention is paid to working hours legislation in the Netherlands, focusing on the description of an employee's request for adjusting the length or distribution of working hours. Key Words: Working hours, part-time, labour code
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Randlová 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Randlová 334 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Randlová 343 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB