velikost textu

Žaloba na odpovědnost pro nedostatek aktiv ve francouzském právu a její převzetí do práva českého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žaloba na odpovědnost pro nedostatek aktiv ve francouzském právu a její převzetí do práva českého
Název v angličtině:
Action for liability due to lack of assets in French law and its integration into Czech law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Vybíhal
Vedoucí:
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Id práce:
186254
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Statutární orgán Odpovědnost Žaloba
Klíčová slova v angličtině:
Company representative Liability Legal action
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá žalobou na odpovědnost pro nedostatek aktiv ve francouzském právu. Následně se zabývá úpravou tohoto institutu v České republice, kde úpravu podobného institutu nalezneme v § 68 ZOK. Vedle úpravy obecné odpovědnosti, kde věnuji pozornost zejména institutu faute, který ve své podobě český právní řád nezná, popisuji francouzskou právní úpravu odpovědnosti pro nedostatek aktiv. Porovnání toho, jakým způsobem byl institut podobný francouzskému převzat do českého právního řádu, je zajímavé již proto, že institut má ve francouzském právu velmi dlouhou tradici. V poslední části se tato práce zabývá novelou ZOK, kterou předložilo Ministerstvo spravedlnosti koncem roku 2016 a která se nachází teprve na začátku legislativního procesu. Ve Francii institut představuje speciální typ odpovědnosti, která může statutárním orgánům vzniknout v případě nedostatku aktiv. V České republice se jedná svou povahou o speciální ručení, které může být členům statutárního orgánu obchodní korporace soudem uloženo. Odlišnosti úpravy institutu v českém právním řádu plynou jednak z odlišného pojetí způsobu, jakým má být plněno ze strany příslušných orgánů společnosti – ve Francii dochází k plnění přímo do majetkové podstaty společnosti, ze které jsou následně uspokojeni věřitelé. V České republice je plněno přímo věřitelům obchodní korporace a to může vyvolávat nespravedlivou redistribuci dluhů společnosti. Další rozdíl pramení z odlišného dělení členů obchodní korporace, z nichž v České republice se má institut vztahovat jen na členy statutárních orgánů obchodní korporace, kteří mají tzv. povinnost péče řádného hospodáře. Není jasné, jakým způsobem by bylo možné institut vztáhnout na osoby vlivné a ovládající, kterým tuto povinnost zákon neukládá. Práce se zabývá i další otázkou, na kolik je řízení dle § 68 ZOK nezávislé na insolvenčním řízení a docházím k závěru, že nedostatkem české úpravy je, že věcně příslušné nejsou soudy, které vedou insolvenční řízení. Zjišťuji, že v naší zákonné úpravě se vyskytuje poměrně velký počet nejasností. Jistě, lze očekávat, že soudy svou rozhodovací praxí vytvoří jasnější pohled na tuto problematiku, ale nemyslím si, že takový způsob je optimální. Novela ZOK opouští úpravu, pro kterou se zákonodárce rozhodl i s jeho vytýkanými nedostatky. Tyto nedostatky odstraňuje a zároveň se přibližuje francouzské úpravě žaloby velmi důsledně. Docházím k závěru, že taková změna by možná odstranila dosud vytýkané problémy, ale vyvstanou problémy nové, čemuž svědčí i to, že výklad žaloby ve Francii je doprovázen rozsáhlou judikaturou Kasačního soudu. Nemyslím si, že by bylo bezvýznamné, kdybychom pokračovali v konceptu ručení dle § 68, pokud by zákonodárce důsledně promyslel změny, které by bylo třeba učinit. Nicméně snahu převzít francouzský model tak, jak je, vítám a novela ZOK by byla zcela jistě přínosem.
Abstract v angličtině:
My thesis relates to the action for liability due to lack of assets in French law and further deals with this institute in the Czech Republic as it can be found in § 68 of Business Corporations Act. Along with the common legislation of liability, I present the institute of faute, which is unknown to Czech law and I describe the French national legislation of the action for liability due to lack of assets. The Czech legislation, which addressed the form of the institute when creating the Business Corporations Act yields an interesting comparison given French law has long incorporated the tradition of the institute. To finish, my thesis deals with the amendment of Business Corporations Act as proposed by the Ministry of Justice in the end of 2016 and which is only at the beginning of the legislative process. In France the institute represents a special type of liability that can be established to statutory bodies when there is lack of assets. In the Czech Republic it is a special type of guarantee that can be established for a member or a former member of the business corporation’s statutory body. The differences between the French and Czech legislation are mainly based upon the manner in which the fulfillment of the obligation by the statutory body is made. In France the statutory body’s fulfillment goes directly to the assets of the company and it is from there the creditors of the company will be satisfied. In the Czech Republic the fulfillment goes directly to the creditors of the company and can therefore result in establishment of an uneven redistribution of the company’s obligations. Another difference arises from a different interpretation of company members from which the institute applies only onto statutory body members who have the duty of due care and due diligence. It is not certain yet how the institute in the Czech legislation should apply to influential or controlling entities which are not bound by the obligation of duty of due care and diligence. My thesis further deals with the question to what extent the procedure based upon § 68 of Business Corporations Act is independent on insolvency proceedings and I have come to a conclusion that due to the deficiency of our legislation, the courts which are competent for the insolvency proceedings are not competent for this action. I have found that our legislation lacks clarity in many aspects of the institute of § 68 of Business Corporations Act. We may most likely expect the courts to create a more consistent and certain view on this matter in the future, but I do not think it should have been necessary from the beginning. The aforementioned legislative amendment which is only at the beginning of the legislative process abandons current position of the Business Corporations Act to overcome its weaknesses and also more closely resembles the French law. I have come to the conclusion that the adoption of the amendment might eliminate current problems, but it will give rise to new issues, which may also result from lacking the huge body of case law from the Cour de Cassation which accompanies the institute in France. I think the concept as established by the § 68 of Business Corporations Act in force might continue, but it would require an amendment very carefully considered. Nevertheless, I welcome the tendency to adopt the French model more or less as is and I do think we would only benefit from the proposed amendment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Vybíhal 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Vybíhal 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Vybíhal 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB