velikost textu

Vliv interferon regulujícího faktoru 3 na imunitní odpověď proti viru vakcínie v atopickém organismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv interferon regulujícího faktoru 3 na imunitní odpověď proti viru vakcínie v atopickém organismu
Název v angličtině:
Effects of the Interferon regulatory factor 3 on immune responses to vaccinia virus in the atopic organism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Pilná
Vedoucí:
MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Id práce:
186241
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
virus vakcínie, imunitní odpověď, atopie, IRF-3, myš, Balb/c, Nc/Nga
Klíčová slova v angličtině:
vaccinia virus, imune responses, atopy, IRF-3, mouse, Balb/c, Nc/Nga
Abstrakt:
Virus vakcínie (VACV) je obalený DNA virus z čeledi pohybuje kolem 200 kpb. Velká kapacita genomu umožňuje VACV kódovat řadu faktorů, které jsou postradatelné pro replikaci a šíření viru in vitro, avšak interferují s imunitní odpovědí hostitele. I přesto je VACV silně imunogenní. Buněčná i humorální imunitní odpověď u atopiků je do značné míry deregulována, což sřípadě infekce nebo při aplikaci vakcín na bázi replikace schopných virů p přináší komplikace, jako např. způsobený VACV ověď spočívá mimo jiné v inhibici exprese interferonu (IFN) typu I, a to na mnoha úrovních –například prostřednictvím β následně indukuje expresi IFNαa interferonem inducibilních genů. Při inhibici fosforylace a 3 k expresi těchto genů nedochází. Pro překonání tohoto bloku byl připraven rekombinantní VACV exprimující myší IRF IRF3). Již dříve bylo ověřeno, že exprese tohoto uměle vloženého IRF β imunitní odpověď spontánně atopického organismu, myší kmene Nc/Nga, a normálního organismu, myší kmene Balb/c. Dle získaných výsledků exprese rekombinantního IRF ovlivňuje především β β buněčných liniích a moduluje expresi řady cytokinů v kůžích obou pozorovaných myších kmenů. Imunizace pomocí WR IRF3 rovněž vede k navození lepší protektivní Klíčová slo β, 1β, myši kmene Nc/Nga, myši kmene Balb/c
Abstract v angličtině:
Abstract Vaccinia virus (VACV) is an enveloped DNA virus, member of the Orthopoxviridae genus. VACV genome size is about 200 kbp. This huge genome capacity allows VACV to encode a set of factors that are non-essential for virus replication and spread in vitro. While these factors are needed for interfering with host immune responses, VACV remains strongly immunogenic. Cell-mediated and humoral immune responses in atopic disorders are deregulated to a certain extent, leading to complications in case of infection or vaccination with vaccines based on replicating viruses, such as eczema vaccinatum caused by VACV. VACV effects on immune responses consist among others in the inhibition of expression of type I interferon (IFN) at various levels – for example in a specific inhibition of phosphorylation of the interferon regulatory factor-3 (IRF-3) via inhibition of the activity of TANK-binding kinase 1 (TBK 1) that normally phosphorylates IRF-3. Phosphorylation allows IRF-3 to translocate into the nucleus where it initiates transcription of IFNβ followed by induction of expression of IFNα and interferon stimulated genes. Expression of these genes is shut down when IRF-3 activity is inhibited. To overcome this block, a recombinant VACV expressing murine IRF-3 under VACV p7.5 promotor (WR-IRF3) was generated. Previously, it was confirmed that the expression of recombinant IRF-3 leads to expression of IFNβ. The aim of this thesis is to characterize the effects of WR-IRF3 and control VACV expressing luciferase (WR-Luc) in a spontaneously atopic organism, Nc/Nga mice, and in a normal one, Balb/c mice. The presented results indicate that expression of the recombinant IRF-3 increases expression of IFNβ and IL-1β in tissue cultures and modulates expression of various cytokines in the skin of both mouse strains used. Further, immunization with WR-IRF3 induces higher protective immunity against a lethal poxviral infection. Key words: vaccinia virus, atopic dermatitis, interferon regulatory factor-3, interferon β, interleukin- 1β, Nc/Nga mice, Balb/c mice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Pilná 4.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Pilná 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Pilná 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 153 kB