velikost textu

Zkrácené svalové skupiny u fotbalistů staršího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkrácené svalové skupiny u fotbalistů staršího školního věku
Název v angličtině:
Shortened muscle groups in footballers of older school age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jan Malina
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Oponent:
Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Id práce:
186235
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotbal, mládež, držení těla, svalová nerovnováha, kompenzace
Klíčová slova v angličtině:
football, youth, posture, muscle imbalance, compensation
Abstrakt:
Abstrakt Název: Zkrácené svalové skupiny u fotbalistů staršího školního věku Cíle: Cílem práce bylo sestavit a zhodnotit kompenzační program na uvolnění a protažení vybraných svalových skupin a svalů u fotbalistů staršího školního věku. Metody: Práce je zpracovaná na principech kvantitativní metody, kdy byla získávána data měřením vybraných svalových skupin u deseti cvičenců. Data byla sbírána a vyhodnocena vstupním a výstupním měřením za pomocí goniometru a dle v Jandova (1996) svalového testu. Program byl realizován převážně dvakrát týdně, vždy ve stejný čas na stejném místě a za stejných podmínek. Program obsahoval pět vybraných cviků. Výsledky: Výsledky poukazují na zlepšení u šesti cvičenců, z nichž u každého se projevilo právě v oblasti jedné svalové skupiny o jeden hodnocený stupeň. Dle výsledků tedy lze říci, že kompenzační program byl v zásadě úspěšný, avšak nedošlo k výraznějším změnám. Klíčová slova: fotbal, mládež, držení těla, svalová nerovnováha, kompenzace
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Shortened muscle groups in footballers of older school age Objectives: The aim of the thesis was to create and evaluate a compensation programme to relax and stretch selected muscle groups and muscles in footballers of older school age. Methods: The thesis is based on the principles of the quantitative method, where the data were obtained by measuring selected muscle groups in ten trainees. The data were collected and evaluated by input and output measurements using a goniometer and according to a muscle test of Janda (1996). The programme was implemented mostly twice a week, always at the same time in the same place and under the same conditions. The program included five selected exercises. Results: The results point to an improvement with six trainees, each of them showed just one grade in the area of one muscle group. Thus, the results show that the compensation programme was broadly successful, but there were no significant changes. Keywords: football, youth, posture, muscle imbalance, compensation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Malina 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Malina 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Malina 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D. 369 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB