velikost textu

Příroda versus město. (Napětí mezi oběma fenomény jako téma v umění a ve výtvarné výchově)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příroda versus město. (Napětí mezi oběma fenomény jako téma v umění a ve výtvarné výchově)
Název v angličtině:
Nature versus city (The tension in between of these phenomenons as theme in art and art education )
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Emmy Mužíková
Vedoucí:
ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
Oponent:
doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Id práce:
186233
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výtvarná výchova (N PG-VV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příroda, město, krajina, land art, paradox, souvislosti, výtvarná výchova, environmentální výchova, genius loci
Klíčová slova v angličtině:
nature, city, landscape, land art, paradox, contexts, art education, environmental education, genius loci
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je věnována tématu Příroda versus město. Pojmy příroda a město jsou v teoretické části, která je těžištěm diplomové práce, pojímány odděleně i ve vzájemném propojení. Společný vztah přírody a města představuji v jejich souladu i nesouladu. Cílem teoretické části je odpovědět na otázku, zda je příroda ve městech pro jejich obyvatele důležitá a proč. Téma Příroda versus město propojuji s výtvarným uměním prostřednictvím uvedení příkladů konkrétních umělců a jejich děl. Mimo jiné se napříč prací zabývám pojmy ekologie a environment. Z textu zároveň vyplývají otázky ohledně současné společenské a environmentální situace planety, které doplňuji příklady umělců, kteří tuto tematiku zapracovávají do svých děl. Na teoretická východiska navazuje vlastní výtvarná tvorba, jejíž těžištěm je performance ve veřejném prostoru. K finální performance, která souběžně nesla rysy site-specifik, jsem došla postupným vývojem. Od samého počátku jsem se zaměřovala na znázornění vztahu přírody a města, při čemž stěžejním pro mne bylo zaměřit se na přírodu uvnitř Prahy. Na teoretickou část dále navazují výtvarně edukační etudy, do kterých je transformován vztah přírody a města, souběžně se zapojením evironmentální výchovy. Při realizaci výtvarných úkolů bylo cílem přimět žáky propojit ve svých pracích přírodu a město. Během následujících reflektivních dialogů šlo předně o to, přimět žáky k zamyšlení nad současným stavem přírodního prostředí v rámci působení lidské civilizace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thema of my thesis is Nature versus City. The terms nature and the city are presented as separate and connected terms in the theoretical part, which is the focus of the thesis. The relationship between nature and cities is presented like inconsistent and also like consistent. The aim of the theoretical part is to answer questions about whether nature in towns is important to their inhabitants and why. The thema nature versus the city is connected with fine arts, concrete examples of artists and their works. Among other things, I deal with the concepts of ecology and the environment across the work. I deal also with questions about the current social and environmental situation of the planet, which are complemented by examples of artists who incorporate this theme into their works, emerge from the text. My own art work is based on the theoretical part, its center is performance in the public space. I have come up with gradual development to the final performance, which simultaneously had site-specific features. The theoretical part is followed by art education etudes, in which the relationship of nature and the city is transformed, in parallel with the integration of environmental education. In realizing the artistic tasks, the aim was to encourage pupils to interconnect nature and the city. And then, in the context of reflective dialogues, the pivotal pupils were encouraged to reflect on the current situation of the natural environment within the framework of human civilization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Emmy Mužíková 73.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Emmy Mužíková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Emmy Mužíková 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Zdenek Hůla 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB