velikost textu

Kde sú hranice človeka? Hľadanie autistickej subjektivity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kde sú hranice človeka? Hľadanie autistickej subjektivity
Název v češtině:
Kde jsou hranice člověka? Hledání autistické subjektivity
Název v angličtině:
Where are the Boundaries of Normality? The Search for Autistic Subjectivity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Polčová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Edit Szénássy
Id práce:
186224
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
autistické spektrum, Son-Rise program, herňa, realita na spektre, (a)symetria, zrkadlo, autenticita, joining
Klíčová slova v angličtině:
autistic spectrum, Son-Rise program, playroom, reality on the spectrum, (a)symmetry, mirror, autenticity, joining
Abstrakt:
Abstrakt Navzdory rastúcemu korpusu odbornej literatúry pojednávajúcej o poruche autistického spektra z multidisciplinárnych hľadísk zostáva stretnutie s realitou na spektre nedostatočne prebádaným územím. Bytie na spektre sa počas môjho dva roky trvajúceho etnografovania ukazovalo ako sporná situácia, podobná i odlišná od tej, v ktorej sú zauzlené ostatné ľudské bytosti. Predložená diplomová práca skúma ustanovovanie bytia na spektre v špecifickom hernom kontexte, všíma si rôznorodé zmesi interakcií medzi ľudskými a neľudskými agentmi, a zároveň sleduje mnohonásobné (a)symetrie, ktoré sa v priebehu tohto procesu vynárajú, s cieľom priblížiť realitu na spektre nesamozrejmým, procesuálne situovaným spôsobom a súčasne ňou spytovať povahu sociálna. Výskum sa odohrával v štyroch "herniach" a mapoval materiálne praktiky alternatívnej terapie Son-Rise. Prostredníctvom zrkadlenia, hlavnej terapeutickej praxi, sa neustále vyjednávajú, ustanovujú a stierajú hranice podobností/odlišností, z ktorých vyvstáva druhý ako autistický. Stávanie sa podobným zahrňuje radu vecí, okrem iného tiež osvojovanie si druhého (autistickej) citlivosti a uschopňovanie sa (tela) podobným spôsobom.. Text práce zachytáva i hybriditu, mnohosť a rozporuplnosť mojej výskumnej pozície, ktorá zásadne ovplyvnila uvažovanie o realite na spektre a viedla ku kultivácia a privteľovaniu novonabudnutej etickej citlivosti a reflexivite. Kľúčové slová autistické spektrum, Son-Rise program, herňa, realita na spektre, (a)symetria, zrkadlo, autenticita, joining
Abstract v angličtině:
Abstract Despite of the growing body of multidisciplinary literature dealing with autism, encounters with a reality on the spectrum remains an under researched area. During my two years long fieldwork I discovered the controversial nature of being on the spectrum. To be on the spectrum is at the same time similar and different from the kind of situations in which any human being is entangled. This diploma thesis follows the process of formation of being on the spectrum situated in specific “playful” environment. It focuses on heterogeneous interactions among human and nonhuman agents. It follows multiple (a)symmetries that emerge in this process. The aim of the thesis is to introduce the reality on the spectrum in an innovative and processually situated way and making it a leverage of exploring the nature of the social. The ethnographic research took place in four “playrooms” and mapped the material practices of the alternative therapy Son-Rise. Through mirroring, the main therapeutic practice, boundaries of similarity/otherness where the other is emerging as an autist subject are continuously negotiated, generated and blurred. Becoming similar comprises of multiple practices, including assuming other (autistic) sensitivity and inventing similar (body) competencies. In addition, the diploma thesis discusses the hybridity, multiplicity and inconsistency of the ethnographer’s research position, which significantly shapes her thinking about the reality on the spectrum and which also leads to the cultivation of the newly embodied ethical sensitivity and reflexivity. Keywords autistic spectrum, Son-Rise program, playroom, reality on the spectrum, (a)symmetry, mirror, autenticity, joining
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Polčová 3.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Polčová 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Polčová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Edit Szénássy 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 152 kB