velikost textu

"It’s got to be dirty": Komodifikace vzpomínání na případu souboru Prague Burlesque

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"It’s got to be dirty": Komodifikace vzpomínání na případu souboru Prague Burlesque
Název v angličtině:
"It’s got to be dirty": Comodification of remembering in case of Prague Burlesque ensemble
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Oldřich Poděbradský
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Seidlová
Id práce:
186220
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na komodifikaci vzpomínání na případu souboru Prague Burlesque. Burleska, resp. neo-burleska si jako zábavní žánr v českém kontextu zatím hledá své místo a není tak známá jako v západní Evropě či v USA nebo Kanadě. Za deset let činnosti souboru Prague Burlesque si své místo na poli zábavního průmyslu ale pomalu dobývá. Ve své práci se zaměřuji na to, jak burlesku a vzpomínání na „zlatou dobu“ vnímají sami členové souboru, návštěvníci představení a jak je toto vzpomínání komodifikováno při marketingových účelech jak pravidelných Prague Burlesque Show, tak každoročního Prague Burlesque Festivalu. Práce je spojením teoretických konceptů o simulakru (Baudrillard, MacCannel), kolektivní paměti (Halbwachs, Erll) a komodifikaci retra a nostalgie po druhé světové válce (Grainge, Moore) a terénního výzkumu, který probíhal v letech 2015–2017.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the commodification of remembering in the case of the Prague Burlesque group. Burlesque or neo-burlesque as an entertainment genre is not as well known in the Czech context as it is in Western Europe, USA or Canada. However, after ten years of activities of the Prague Burlesque, this genre has been receiving more and more recognition in the entertainment market. In this thesis I focus on the perception of burlesque and remembering on the „golden age“ as percieved by the members of the Prague Burlesque group as well as the audience of the shows, and how this remembering is commodified in the field of marketing, ether in relation to the regular Prague Burlesque Show or the annual Prague Burlesque Festival. This thesis combines theoretical concepts relating to simulacra (Baudrillard, Mac Cannel), collective memory (Halbwachs, Erll) and commodification of retro and nostalgia after the World War II (Grainge, Moore) with my field research, which took place from 2015 to 2017.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Oldřich Poděbradský 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Oldřich Poděbradský 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Oldřich Poděbradský 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Seidlová 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 152 kB