velikost textu

Vztah morfologie obličeje a fyzické síly: Testování hypotézy Other-Race efektu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah morfologie obličeje a fyzické síly: Testování hypotézy Other-Race efektu
Název v angličtině:
The relationship between facial morphology and physical strength: Testing of the Other-Race effect hypothesis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Klusáčková
Vedoucí:
Mgr. Vít Třebický
Oponent:
Mgr. Šimon Pokorný
Id práce:
186213
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obličejová morfologie; Index maskulinity; fWHR; fyzická síla; síla stisku ruky; Other-race efekt
Klíčová slova v angličtině:
Facial morphology; masculinity index; fWHR; physical strength; handgrip strength; Other-race effect
Abstrakt:
Abstrakt Dle předchozí evidence lze na základě rysů obličeje s poměrně vysokou mírou přesnosti přisuzovat osobnostní a behaviorální charakteristiky; jednou z nich může být fyzická síla, kterou je výhodné rozeznat u potenciálních soupeřů například v rámci vnitro pohlavní mezi mužské kompetice. Fyzickou sílu hodnotíme zpravidla na základě stupně rozvoje maskulinních znaků obličeje. Její přisuzování, stejně jako ostatních charakteristik, mohou ale ovlivňovat i další faktory – konkrétně osobnostní charakteristiky hodnotitele či tzv. Other-race efekt. V rámci této studie byly skupinou evropských hodnotitelů na škále fyzické síly hodnoceny portrétní fotografie mužů pocházejících z Evropy a Afriky. Cílem studie bylo testovat vztah mezi přisuzovanou fyzickou silou, reálnou fyzickou silou (silou stisku ruky) a obličejovou morfologií popsanou pomocí obličejových indexů relativní šířky obličej (fWHR) a Indexu maskulinity (zároveň byl kontrolován vliv věku, tělesné hmotnosti a výšky na uvedené proměnné). Použití stimulů rozdílného etnického původu umožnilo testovat přesnost přisouzení fyzické síly vůči síle stisku ruky v kontextu tzv. hypotézy Other-Race efektu, podle níž přisuzujeme charakteristiky s vyšší přesností jedincům náležícím ke stejné populaci či jedincům, se kterými jsme v častém kontaktu. Reálná fyzická síla dle výsledků této studie s obličejovou morfologií nesouvisí. Nicméně, přisuzování fyzické síly na základě obličejové morfologie probíhá, a to konkrétně na základě fWHR. Zjistili jsme, že mezi reálnou fyzickou sílou a silou přisuzovanou existuje signifikantní korelace, přičemž přesnost přisouzení fyzické síly vůči síle reálné se mezi stimuly různého etnického původu liší, zjevně pod vlivem Other-race efektu; vyšší přesnost jsme zaznamenali při hodnocení Evropanů evropskými hodnotiteli. Klíčová slova: obličejová morfologie; Index maskulinity; fWHR; fyzická síla; síla stisku ruky; Other-race efekt
Abstract v angličtině:
Abstract Existing evidence shows people are able to attribute an individual's behavioural characteristics based on their facial features with a certain level of accuracy; one such characteristic is the perception of physical strength in potential opponents within the male intersexual competition. Physical strength seems be assessed upon the level of masculine facial features development. However, attributions may be influenced by other factors – namely personality traits of the evaluator or the so-called Other-race effect. In this study portrait photographs of men from Europe and Africa were rated by a group of European evaluators on a perceived physical strength. The aim of this study was to assess the link between attributed physical strength, actual physical strength (grip strength) and facial morphology described by relative facial width (fWHR) the Index of Masculinity (potential effects of age, body weight and height on said variables were controlled for). The use of stimuli of different ethnic origin enabled us to test the accuracy of physical strength attributions and actual physical strength in context to the Other-race effect hypothesis. According to its wording people tend to attribute characteristics with higher accuracy to individuals, who belong to the same population, or with whom they are frequently in contact. The results of the study show that actual physical strength is not related to facial morphology in our samples. However, attributions of physical strength based on facial morphology do occur and are based on fWHR. Our results show a correlation between actual and attributed physical strength, while the accuracy of attributions of physical strength in relation to actual physical strength differs between stimuli of ethnic origins. The Other-race effect thus seem present in physical strength attributions.; higher accuracy was noted in the evaluation of Caucasian stimuli by the European evaluators. Key words: facial morphology; masculinity index; fWHR; physical strength; handgrip strength; Other-race effect
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Klusáčková 7.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Klusáčková 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Klusáčková 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Třebický 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šimon Pokorný 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 152 kB