velikost textu

Obyvatelstvo města Liberec a jeho struktury na základě Soupisu poddaných podle víry (1651)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obyvatelstvo města Liberec a jeho struktury na základě Soupisu poddaných podle víry (1651)
Název v angličtině:
The population of the city Liberec and its structures based on the List of subordinates according to the faith (1651)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Černochová
Vedoucí:
Mgr. Alice Velková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Id práce:
186205
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociologií (DS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
typologie rodin a domácností, čelední služba, podruzi, katolické vyznání
Klíčová slova v angličtině:
the family and household typology, servants, house lodgers, catholic religion
Abstrakt:
Obyvatelstvo města Liberec a jeho struktury na základě Soupisu poddaných podle víry (1651) Abstrakt Hlavním cílem této práce bylo detailně statisticky analyzovat obyvatelstvo města Liberec tak, jak je evidované v Soupisu poddaných podle víry z roku 1651. Obyvatelstvo jsem popsala jak ze strany typologie rodin a domácnostní, včetně hlav domácností, tak i ze strany demografických ukazatelů a katolického vyznání obyvatel. Dále jsem se také věnovala problematice čeledínů, děveček a podruhů a jejich umístění v rodinné struktuře. Pro rozbor obyvatelstva města Liberec v roce 1651 jsem použila běžných statistických a demografických postupů. Prostřednictvím analýzy a porovnáním obyvatel města Liberec s jinými městy i vesnicemi byla zjištěna odlišnost města Liberec v roce 1651. Město Liberec bylo od ostatních měst i vesnic rozdílné téměř ve všech zkoumaných faktorech. Výjimkou zde je typologie rodin, která si drží svou typickou podobu v celé části západní Evropy. Klíčová slova: typologie rodin a domácností, čelední služba, podruzi, katolické vyznání
Abstract v angličtině:
The population of the city Liberec and its structures based on the List of subordinates according to the faith (1651) Abstract The main aim of my study was to analyze in detail the population of the town Liberec according to the List of subordinates according to the faith from 1651. I have described the family and household typology, including heads of households, as well as demographic indicators and catholic religion of inhabitants. Next, I was also dealing with the issue of servants and house lodgers and their inclusion in the family structure. To analyze the population of the city of Liberec in 1651, I used common statistical and demographic procedures. By analyzing and comparing the inhabitants of Liberec with other towns and villages, the town of Liberec in 1651 was found to be different. The city of Liberec was different from other cities and villages in almost all the examined factors. The exception is the typology of families, which retain its typical form throughout Western Europe. Keywords: the family and household typology, servants, house lodgers, catholic religion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Černochová 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Černochová 203 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Černochová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Černochová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alice Velková, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 152 kB