velikost textu

Organizace pomáhající rodinám předčasně narozených dětí v ČR a v zahraničí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizace pomáhající rodinám předčasně narozených dětí v ČR a v zahraničí
Název v angličtině:
Organizations helping families with premature babies in the Czech Republic and abroad
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Vondrovicová
Vedoucí:
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Hana Kalábová
Id práce:
186197
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předčasný porod znamenápro nezralého novorozence o výskytu nejrůznější komplikací nízkou porodní hmotnostProblematika předčasného porodu se ale netýká pouze a novorozence a jeho zdravotního stavu, nýbrž poměrně ýznamnou rolisehrávátaké ní psychika rodičů, která bývá v mnoha případech znatelně narušena. Předložená bakalářská práce s názvem Organizace pomáhající rodinám předčasně narozených dětí v a zahraničí ČR zabývá systémem podpory nedonošených novorozenců a České republice a zahraničí. Popisuje aktivity jednotlivých organizací a zjišťuje odlišnoti mezi organizacemi existujícími v ČR, které následně porovnává s těmi v zahraničí, konkrétně Velké Británii, Německu a USA.Pro vytvoření komplexního obrazu dané blematiky je část práce věnovánapředčasnému porodua jeho příčinám, nedonošenému komplikacím a problémům spojených s tímto stavem a v neposlední řadě pojednává o psychickém stavu rodičů po předčasném porodu, dynamice a prožívání rodiny. Práceje zpracována formou rešerše, jejímž hlavním cíl je zmapování těchto organizací od jejich založení až po současnost a nástin fungování Výsledkem práce je ucelený přehled a komparace existujících organizací v ČR a zahraničí, jež kromě jiného výrazně přispěly k rozšíření a prohloubení znalostí v problematice předčasného porodu ve společnosti.
Abstract v angličtině:
The work is carried out in the form of research, mostly aiming to map the emergence and development of these organizations from their establishment to the present and the outline of their functioning. The result of the thesis is a comprehensive overview and comparison of existing organizations in the Czech Republic and abroad, which have also contributed significantly to the expansion and improvement of knowledge in the field of premature delivery in society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Vondrovicová 594 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Vondrovicová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Vondrovicová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. 508 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Hana Kalábová 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB