velikost textu

"My vždycky budem tam, kde Sparta bude hrát": tělesnost a afektivní atmosféra na fotbalovém stadionu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"My vždycky budem tam, kde Sparta bude hrát": tělesnost a afektivní atmosféra na fotbalovém stadionu
Název v angličtině:
"We´re always be there, where Sparta will play": corporeality and affective athmosphere at football stadium
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Richard Davídek
Vedoucí:
Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Id práce:
186196
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zaměřuji na události fotbalového utkání. Využívám afektové teorie, které mi umožňují tyto události sledovat jako souhru osob, těl, praktik, objektů, technologií a aspektů prostorovosti, a zaměřuji se na způsoby, jakými můžeme tyto události nahlížet jako formu afektivní atmosféry. V rámci analýzy událostí fotbalového utkání pracuji s konceptem karnevalu. Postupně se zabývám událostmi, které fotbalové utkání provázejí a sleduji jejich časový i prostorový rytmus, technikami supportu, jimiž supporters na procesu utváření atmosféry participují, technologiemi dohledu, které v rámci těchto událostí působí, a komemorativními praktikami a protestními akcemi supporters jako strategiemi, jimiž příslušní aktéři usilují navodit specifický druh atmosféry. Ukazuji, že afekt není jen situační intenzitou, ale stává se formou (pre)dispozice osob, těl i prostoru stadionu, přičemž tyto (pre)dispozice utvářejí různou zkušenost událostí fotbalového utkání. Práce vychází z dlouhodobého etnografického výzkumu v prostředí fotbalových supporters klubu AC Sparta Praha a nese prvky autoetnografické studie. Klíčová slova: tělo a tělesnost, afekt, afektivní atmosféra, karneval, fotbaloví supporters.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In my diploma thesis I focus on events of football match. I use affect theories which enable me to observe these events as an interplay of persons, bodies, practices, objects, technologies and aspects of spatiality, and I focus on manners by which we can perceive these events as a form of an affective athmosphere. Within an analysis of the events of football match I work with concept of carnival. Gradually, I concern with events which accompany them and I follow their temporal and spatial rhythm, techniques of support by which supporters participate on a process of creating the athmosphere, surveillant technologies which within these events operate, and commemorative practices and protests of supporters as strategies by which relevant actors endeavour to incite a specific form of athmosphere. I demonstrate that affect is not only situational intensity but rather it becomes a form of (pre)disposition of persons, bodies as well as spatiality of the stadium while these (pre)dispositions create different experiences of the events of football match. The thesis results from a long term ethnographic research in a milieu of football supporters of AC Sparta Prague and is sustained by elements of autoethnography. Key words: body and corporeality, affect, affective athmosphere, carnival, football supporters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Richard Davídek 6.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Richard Davídek 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Richard Davídek 197 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová 215 kB