velikost textu

Autorská kniha na téma voda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autorská kniha na téma voda
Název v angličtině:
Author's book on the theme of water
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdalena Hromířová
Vedoucí:
MgA. Jan Pfeiffer
Oponent:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Id práce:
186175
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova (N VV-ZUŠ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autorská kniha, voda, ilustrace, leporelo, hladina, živel, život, tvorba, knižní vazba, papír
Klíčová slova v angličtině:
author's book, water, illustration, concertina fold, surface, element, life, creation, book binding, paper
Abstrakt:
ABSTRAKT Hromířová, Magdalena.: Autorská kniha na téma voda. [Diplomová práce] Praha 2018 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 93 s. (Přílohy: Výtvarné práce žáků, Autorská kniha Otava). Diplomová práce se zaměřuje na autorskou knihu. Práce obsahuje přehled druhů umělecky pojatých knih a popis vývoje autorské knihy. Také představuje několik osobností v Čechách i v zahraničí, jejichž tvorba se pojí s autorskou knihou. Autorka práce zkoumá, které osobnosti se v autorské knize zabývají tématem vody a přírody. Nahlíží také na rozmanité způsoby vizuálního vyjádření vody v širších oblastech výtvarného umění ve 20. a 21. století. Téma vody autorka zpracovala i výtvarně ve vlastní autorské knize Otava. Ilustrace zobrazují specifické rysy této řeky, ale i obecné vlastnosti vody. Kromě vody samotné autorka upozorňuje také na životy lidí a živočichů související s řekou. Didaktický projekt tvoří úkoly, které mají žáky přimět nahlížet na vodu ve výtvarném, společenském a environmentálním kontextu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with an author’s book. The thesis describes sorts of artistically made books and a development of the author’s book. It has also the intention to present several Czech and foreign authors whose creation is related to the author’s book. The author researches, which artists work with a topic of water and nature in their author’s books. She is concerned with various types of visual expression of water in wide area of fine art in 20th and 21st century. The author also dealt with the topic of water in her own author’s book called Otava. Illustrations show specific features of this river and also the general features of water. Apart from that, the author points out the life of people and animals around the river. A didactic project is made up of tasks, which should lead pupils to look at water in an artistic, social and environmental context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Hromířová 3.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Magdalena Hromířová 49.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Hromířová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Hromířová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MgA. Jan Pfeiffer 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 521 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB