velikost textu

Sexuálně přenosné infekce v Praze: Sociálně epidemiologická analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuálně přenosné infekce v Praze: Sociálně epidemiologická analýza
Název v angličtině:
Sexually transmitted Infections in Prague: Socio-epidemiological analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Carlos Sekera
Vedoucí:
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Oponent:
MUDr. Zdeňka Jágrová
Id práce:
186153
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Epidemiologie (N5135)
Obor studia:
Sociální epidemiologie (NSOCEP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sociální epidemiologie, Epidemiologie, Sexuálně přenosné infekce, HIV, AIDS, Syfilis, Kapavka, Lymfogranuloma venereum, Sexuální chování, Praha, Česká republika, Infekce, Prevalence, Incidence, AnswerTree
Klíčová slova v angličtině:
Social Epidemiology, Epidemiology, Sexually transmitted infections, HIV, AIDS, Syfilis, Gonorhea, Lymfogranuloma venereum, Sexual behaviour, Prague, Czech republic, Infections, Prevalence, Incidence, AnswerTree
Abstrakt:
Abstrakt Sexuálně přenosné infekce se ve světovém měřítku vyskytují v obrovském rozsahu a každým rokem zasahují do života stamilionů osob. Současná věda a medicína umí proti většině těchto infekcí bojovat, přesto se tyto infekce stále nedaří eradikovat a namísto toho se v mnohých částech světa šíří rychleji než kdy před tím. Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na situaci sexuálně přenosných infekcí v Praze, a zevrubně i v České republice a snaží se analyzovat tuto situaci z pohledu sociální epidemiologie. Práce se snaží identifikovat nejrizikovější skupiny osob a snaží se odhalit vztah mezi rizikovým faktorem a expozicí vůči dané infekci. K analýze situace sexuálně přenosných infekcí v Praze bylo použito klasických epidemiologických ukazatelů prevalence a incidence, přičemž vztah mezi jednotlivými proměnnými byl zkoumán zejména metodou AnswerTree v rámci statistického programu SPSS. Vývoj sexuálně přenosných infekcí byl poté analyzován pomocí bazického a řetězového indexu. V předkládané práci bylo zjištěno, že sexuální rizika jsou nejvíce determinována sexuálním chováním a dále regionem, z něhož daný jedinec pochází. Mužská část populace byla identifikována jako rizikovější nežli ženská. Dále bylo zjištěno, že nejvíce reportovaných případů sexuálně přenosných infekcí v Praze připadá na infekci kapavky, která tvoří téměř 60 % všech reportovaných případů sexuálně přenosných infekcí, na druhém místě se poté umístila syfilis. Nejvyšší prevalence sexuálně přenosných infekcí byla reportována například mezi skupinami jedinců se základním (ukončeným i neukončeným) vzděláním, kteří představovali 14,3 % ze všech reportovaných případů, přičemž prevalence byla v této skupině 67,7 onemocnění na deset tisíc obyvatel.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on a situation of sexually transmitted infections in Prague (and in The Czech Republic shallowly) and analyzes this issue relatively to the social epidemiology. The thesis tries to identify the most vulnerable groups of a population. These groups contain homosexual men, individuals having unprotected sex and promiscuous people. Further more, the thesis tries to identify a relation between a high-risk factor and an exposition of a particular infection. For example, it was found out that sexual related risks are mostly determinated by a sexual behavior and a region where the individuals come from. Also, men are more vulnerable group of people than women according to findings of this thesis. A gonorrhoea infection is the most reported sexually transmitted infection in Prague (59,1 % of all cases). Syphilis is the second most common infection of this kind. The highest prevalence of sexually transmitted infections was reported for people with (finished or unfinished) basic education. This group of people represents 14,3 % of all reported cases. Its prevalence is 67,7 patients per ten thousand individuals. A group of people aged 20 – 29 years is another group with high prevalence. Further identification of a sexual behavior in The Czech Republic was one of the main goals of this thesis. However, the snow ball method was the main one in obtaining of respondents. Due to this, the results may not be representing enough.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Carlos Sekera 6.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Carlos Sekera 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Carlos Sekera 209 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Zdeňka Jágrová 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 152 kB