velikost textu

Pojetí vztahu "Já a Ty" u Bubera a Fromma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí vztahu "Já a Ty" u Bubera a Fromma
Název v angličtině:
„I and Thou“ in the works of Buber and Fromm
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Marek
Vedoucí:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponent:
Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Id práce:
186127
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
„Já a Ty“, mezilidské vztahy, židovská filosofie, identita, marxismus, vnímání
Klíčová slova v angličtině:
„I and Thou“, interpersonal relations, jewish philosophy, identity, marxism, perception
Abstrakt:
ABSTRAKT: Práce se bude zabývat srovnání dvou velkých filosofů 20. století. Oba spojuje fakt, že se narodili v židovském prostředí a za zásadní filosofickou disciplínu považovali etiku. Proto se oba autoři shodně ve svých dílech věnují povaze vztahu „Já – Ty“, jako jednomu z nejpalčivějších filosofických témat. Nakolik je jejich pohled na tento vztah liší? Co musíme udělat proto, abychom se s „Ty“ setkali? Lze se ve vztahu „Já a Ty“ setkat i s bohem? Jak poznáme, že se ocitáme ve vztahu „Já a Ty“? Tyto a další otázky se stanou hlavním předmětem mého zkoumání.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Work will deal with the comparison of two great philosophers of the 20th century. Both connects the fact that they were born in a Jewish environment and fundamental philosophical discipline considered ethics. Therefore, both authors agree in their works devoted to the nature of the relationship, "I - Thou", as one of the most pressing philosophical themes. How is their view of this relationship different? What must we do to meet „Thou“? Can a human have a „I and Thou“ relationship with god? How can we recognize, that we are in "I and Thou" relationship? These and other questions will be the main subject of my research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Marek 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Marek 308 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Marek 308 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 152 kB