velikost textu

In vitro hodnotenie nových ligandov Toll-like receptorov III

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In vitro hodnotenie nových ligandov Toll-like receptorov III
Název v češtině:
In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů III
Název v angličtině:
In vitro evaluation of novel Toll-like receptor ligands III
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Linda Tamášiová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Oponent:
doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jan Honegr
Id práce:
186111
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
TLR; imunomodulátory; in vitro hodnocení, adjuvans; vakcíny
Klíčová slova v angličtině:
TLR; immunomodulators; in vitro evaluation; adjunvants; vaccines
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študentka: Linda Tamášiová Školiteľ: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Názov diplomovej práce: In vitro hodnotenie nových ligandov Toll-like receptorov III Výskum nových ligandov s potenciálnou imunomodulačnou aktivitou je nástrojom k vývoju nových imunologických adjuvancií pre použitie do vakcín, alebo ako samostatných imunomodulátorov v terapii rôznych ochorení. Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať schopnosti nových ligandov stimulovať toll like receptory 4 (TLR4) a na základe stanovenej imunomodulačnej aktivity posúdiť potenciál ďalšieho využitia týchto látok. Analýza prebiehala na modifikovaných bunkových líniach exprimujúcich TLR4, ktorých aktivácia bola následne zisťovaná s použitím kolorimetricko-enzymatickej reakcie. U šestnástich nových látok bola zisťovaná miera aktivácie receptorov TLR4 v porovnaní so štandardným agonistom. Výsledky ukázali u niekoľkých z testovaných látok významnú agonistickú aktivitu voči TLR4, čo svedčí o tom, že sú aktivujúcimi ligandmi testovaného receptoru. Avšak vzhľadom k nízkej rozpustnosti nie sú niektoré z týchto látok vhodnými kandidátmi pre ďalšie využitie a testovanie. Na základe zváženia všetkých parametrov sa javia zo všetkých hodnotených látok, ktoré vykazovali agonistickú aktivitu, ako perspektívne ligandy k ďalšiemu hodnoteniu látky SB003 a SB010. Látka SB005 vykazovala aktivitu parciálneho antagonistu a je teda vhodným kandidátom pre ďalšie skúmanie antagonistického potenciálu študovanej skupiny látok voči TLR4. Kľúčové slová adjuvanciá, TLR4, vakcíny, imunomodulátory
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Linda Tamášiová Supervisor: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Title of diploma thesis: In vitro evaluation of novel Toll-like receptor ligands III Research on new ligands with potential immunomodulatory activity is a tool for the development of new immunological adjuvants for use in vaccines, or as separate immunomodulators in the treatment of various diseases. The aim of this thesis was to analyze the ability of new ligands to stimulate toll-like receptors 4 (TLR4) and to assess the potential for further use of these substances based on established immunomodulatory activity. The analysis was performed on modified TLR4-expressing cell lines whose activation was subsequently detected using a colorimetric-enzymatic reaction. Sixteen new substances were tested for TLR4 receptor activation in comparison with a standard agonist. The results showed a significant TLR4 agonistic activity in several of the test substances, suggesting that they are activating ligands of the receptor tested. However, due to their low solubility, some of these substances are not suitable candidates for further use and testing. Taking all parameters into consideration, among of all of the evaluated substances that showed agonistic activity, ligands SB003 and SB010 appear to be perspective ligands for further evaluation. Substance SB005 exhibited partial antagonistic activity and is therefore a suitable candidate for further investigation of TLR4 antagonistic potential of the tested group of compounds. Key words adjuvants, TLR4, vaccines, immunomodulators
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Linda Tamášiová 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Linda Tamášiová 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Linda Tamášiová 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. 710 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB